Glatopa

SIDE EFFECTS

Następujące ciężkie działania niepożądane są opisane w innym miejscu etykiety:

  • Immediate Post-Injection Reaction
  • Ból w klatce piersiowej
  • Lipoatrophy and Skin Necrosis
  • Potential Effects on Immune Response
  • Hepatic Injury

Clinical Trials Experience

Ponieważ badania kliniczne są prowadzone w bardzo zróżnicowanych warunkach, częstość działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych danego leku nie może być bezpośrednio porównywana z częstością w badaniach klinicznych innego leku i może nie odzwierciedlać częstości obserwowanych w praktyce.

Incidence In Controlled Clinical Trials

Glatiramer Acetate Injection 20 mg per mL Per Day

Wśród 563 pacjentów leczonych wstrzyknięciami octanu glatirameru w zaślepionych badaniach kontrolowanych placebo, około 5% uczestników przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych. Działania niepożądane, które najczęściej wiązały się z przerwaniem leczenia to: reakcje w miejscu wstrzyknięcia, duszność, pokrzywka, rozszerzenie naczyń krwionośnych i nadwrażliwość. Najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były: reakcje w miejscu wstrzyknięcia, rozszerzenie naczyń, wysypka, duszność i ból w klatce piersiowej.

W tabeli 1 wymieniono oznaki i objawy, które wystąpiły u co najmniej 2% pacjentów leczonych octanem glatirameru we wstrzyknięciu 20 mg na mL w badaniach kontrolowanych placebo. Te oznaki i objawy występowały liczbowo częściej u pacjentów leczonych octanem glatirameru we wstrzyknięciu niż u pacjentów otrzymujących placebo. Działania niepożądane miały zwykle łagodne nasilenie.

Tabela 1: Adverse Reactions in Controlled Clinical Trials with an Incidence ≥2% of Patients and more frequent with Glatiramer Acetate Injection (20 mg per mL daily) than with Placebo

.

.

.

.

.

Glatiramer Acetate Injection 20 mg/mL
(n=563) %
Placebo
(n=564) %
Zaburzenia krwi i układu chłonnego Lymphadenopatia 7 3
Zaburzenia serca Palpitacje 9 4
Tachykardia 5 5 5 2
Zaburzenia wzroku Zaburzenia wzroku 3 1
Diplopia 3 2
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Zaburzenia Nudności 15 11
Wymioty 7 4
Dysphagia 2 1
Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Erythema w miejscu wstrzyknięcia 43 10
Ból w miejscu wstrzyknięcia 40 20
Świąd w miejscu wstrzyknięcia 27 4
Masa w miejscu wstrzyknięcia 26 6
Astenia 22 21
Ból 20 17
Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia 19 4
Ból w klatce piersiowej 13 6
zapalenie w miejscu wstrzyknięcia 9 1
obrzęk 8 2
reakcja w miejscu wstrzyknięcia 8 1
Pyreksja 6 5
Nadwrażliwość w miejscu wstrzyknięcia 4 0
Lokalna 3 2
zwłóknienie w miejscu wstrzyknięcia 2 1
zaniki w miejscu wstrzyknięcia* 2 0
Zaburzenia układu odpornościowego Nadwrażliwość 3 2
Zakażenia i infekcje Infekcje 30 28
Grypa 14 13
Nieżyt nosa 7 5
Zapalenie oskrzeli 6 5
Zapalenie jelit 6 4
Kandydoza pochwy 4 2
Zaburzenia metabolizmu i odżywiania Waga Increased 3 1
Musculoskeletal And Connective Tissue Disorders Ból pleców 12 10
Neoplasms Benign, Złośliwe i nieokreślone (w tym cysty i polipy) Złośliwe nowotwory skóry 2 1
Zaburzenia układu nerwowego Trząsanie 4 2
Migrena 4 2
Zjawisko omdlenia 3 2
Zaburzenia mowy 2 1
Zaburzenia psychiczne Lęki 13 10
Nerwowość 2 1
Zaburzenia nerek i układu moczowego Napęd moczowy 5 4
Oddechowy, Klatki Piersiowej i Śródpiersia Dyspnea 14 4
Kaszel 6 5
Skurcz krtani 2 1
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Subcutaneous Tissue Disorders Rash 19 11
Hyperhidrosis 7 5
Pruritus 5 4
Urticaria 3 1
Zaburzenia skóry 3 1
Zaburzenia naczyniowe Zaburzenia naczyniowe Rozszerzenie naczyń 20 5
* Zanik w miejscu wstrzyknięcia obejmuje określenia odnoszące się do zlokalizowanej lipoatrofii w miejscu wstrzyknięcia

Działania niepożądane, które wystąpiły tylko u 4 do 5 osób więcej w grupie otrzymującej octan glatirameru we wstrzyknięciu niż w grupie placebo (różnica mniejsza niż 1%), ale dla których nie można było wykluczyć związku z wstrzyknięciem octanu glatirameru, były artralgia i herpes simplex.

Analizy laboratoryjne przeprowadzono u wszystkich pacjentów uczestniczących w programie klinicznym dotyczącym wstrzykiwania octanu glatirameru. Istotne klinicznie wartości laboratoryjne w zakresie hematologii, chemii i analizy moczu były podobne zarówno w grupie otrzymującej octan glatirameru we wstrzyknięciu, jak i w grupie placebo w zaślepionych badaniach klinicznych. W kontrolowanych badaniach jeden pacjent przerwał leczenie z powodu małopłytkowości (16 x 109/l), która ustąpiła po przerwaniu leczenia.

Dane dotyczące działań niepożądanych występujących w kontrolowanych badaniach klinicznych octanu glatirameru we wstrzyknięciu w dawce 20 mg na mL przeanalizowano w celu oceny różnic w zależności od płci. Nie stwierdzono istotnych klinicznie różnic. Dziewięćdziesiąt sześć procent pacjentów w tych badaniach klinicznych było rasy kaukaskiej. Większość pacjentów leczonych octanem glatirameru we wstrzyknięciu była w wieku od 18 do 45 lat. W związku z tym, dane są niewystarczające do przeprowadzenia analizy częstości występowania działań niepożądanych związanych z klinicznie istotnymi podgrupami wiekowymi.

Inne działania niepożądane

W kolejnych punktach przedstawiono częstości występowania rzadziej zgłaszanych niepożądanych działań klinicznych. Ponieważ zgłoszenia obejmują reakcje obserwowane w otwartych i niekontrolowanych badaniach przed wprowadzeniem produktu do obrotu (n=979), nie można wiarygodnie określić roli wstrzyknięcia octanu glatirameru w ich wywołaniu. Ponadto, zmienność związana ze zgłaszaniem działań niepożądanych, terminologia stosowana do opisywania działań niepożądanych itp. ograniczają wartość przedstawionych ilościowych oszacowań częstości. Częstość występowania reakcji jest obliczana jako liczba pacjentów, którzy stosowali wstrzyknięcie octanu glatirameru i zgłosili reakcję, podzielona przez całkowitą liczbę pacjentów narażonych na wstrzyknięcie octanu glatirameru. Uwzględniono wszystkie zgłoszone reakcje, z wyjątkiem tych, które zostały już wymienione w poprzedniej tabeli, tych zbyt ogólnych, aby mogły być źródłem informacji, oraz tych, które nie są w sposób uzasadniony związane ze stosowaniem leku. Reakcje są dalej klasyfikowane w ramach kategorii układów ciała i wyliczane w kolejności malejącej częstości przy użyciu następujących definicji: Częste działania niepożądane są zdefiniowane jako te występujące u co najmniej 1/100 pacjentów, a rzadkie działania niepożądane to te występujące u 1/100 do 1/1000 pacjentów.

Ciało jako całość

Częste: Ropień.

Często: Krwiak w miejscu wstrzyknięcia, twarz księżycowata, zapalenie tkanki łącznej, przepuklina, ropień w miejscu wstrzyknięcia, choroba posurowicza, próba samobójcza, przerost w miejscu wstrzyknięcia, melanoza w miejscu wstrzyknięcia, tłuszczak i reakcja nadwrażliwości na światło.

Serce i układ krążenia

Często: Nadciśnienie tętnicze.

Często: Niedociśnienie, kliknięcie śródskurczowe, szmer skurczowy, migotanie przedsionków, bradykardia, czwarty dźwięk serca, niedociśnienie posturalne i żylaki.

Trawienne

Często: Suchość w jamie ustnej, zapalenie jamy ustnej, uczucie pieczenia na języku, zapalenie pęcherzyka żółciowego, zapalenie okrężnicy, wrzód przełyku, zapalenie przełyku, rak przewodu pokarmowego, krwotok z dziąseł, hepatomegalia, zwiększony apetyt, melena, owrzodzenie jamy ustnej, zaburzenia czynności trzustki, zapalenie trzustki, krwotok z odbytnicy, tenesmus, przebarwienie języka i wrzód dwunastnicy.

Dwunastniczy

Często: Wole, nadczynność i niedoczynność tarczycy.

Żołądkowo-jelitowy

Często: Parcie na jelita, moniliasis jamy ustnej, powiększenie gruczołów ślinowych, próchnica zębów i wrzodziejące zapalenie jamy ustnej.

Hemiczny i limfatyczny

Często: Leukopenia, niedokrwistość, sinica, eozynofilia, hematemesis, obrzęk limfatyczny, pancytopenia i splenomegalia.

Metabolic And Nutritional

Często: Utrata masy ciała, nietolerancja alkoholu, zespół Cushinga, podagra, nieprawidłowe gojenie i xanthoma.

Musculoskeletal

Często: Zapalenie stawów, zanik mięśni, ból kości, zapalenie kaletki maziowej, ból nerek, zaburzenia mięśniowe, miopatia, zapalenie kości i szpiku kostnego, ból ścięgien i zapalenie błony maziowej.

Nerwowy

Często: Nieprawidłowe sny, labilność emocjonalna i osłupienie.

Często: Afazja, ataksja, drgawki, parestezja obwodowa, depersonalizacja, omamy, wrogość, hipokinezja, śpiączka, zaburzenia koncentracji, porażenie twarzy, obniżone libido, reakcja maniakalna, zaburzenia pamięci, mioklonie, nerwobóle, reakcja paranoidalna, paraplegia, depresja psychotyczna i przemijający stupor.

Oddechowy

Często: Hiperwentylacja i katar sienny.

Często: Astma, zapalenie płuc, epistaksja, hipowentylacja i zmiana głosu.

Skin And Appendages

Często: Egzema, półpasiec, wysypka krostkowa, atrofia skóry i brodawki.

Często: Sucha skóra, przerost skóry, zapalenie skóry, furunkuloza, łuszczyca, obrzęk naczynioruchowy, kontaktowe zapalenie skóry, rumień guzowaty, grzybicze zapalenie skóry, wysypka plamista, pigmentacja, łagodny nowotwór skóry, rak skóry, rozstępy skórne i wysypka pęcherzykowo-guzkowa.

Szczególne zmysły

Często: Zaburzenia pola widzenia.

Często: Suchość oczu, zapalenie ucha zewnętrznego, ptoza, zaćma, owrzodzenie rogówki, mydriasis, zapalenie nerwu wzrokowego, światłowstręt i utrata smaku.

Układ moczowo-płciowy

Często: Amenorrhea, krwiomocz, impotencja, menorrhagia, podejrzany rozmaz papanicolaou, częstość oddawania moczu i krwotok z pochwy.

Często: Zapalenie pochwy, ból w boku (nerki), poronienie, obrzęk piersi, powiększenie piersi, carcinoma in situ szyjki macicy, pierś włóknista, kamica nerkowa, nokturia, torbiel jajnika, priapizm, odmiedniczkowe zapalenie nerek, nieprawidłowe funkcje seksualne i zapalenie cewki moczowej.

Glatiramer Acetate Injection 40 mg per mL Three Times Per Week

Wśród 943 pacjentów leczonych octanem glatirameru we wstrzyknięciu 40 mg per mL trzy razy w tygodniu w zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu, około 3% uczestników przerwało leczenie z powodu działań niepożądanych. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były reakcje w miejscu wstrzyknięcia, które były również najczęstszą przyczyną przerwania leczenia.

W tabeli 2 wymieniono oznaki i objawy, które wystąpiły u co najmniej 2% pacjentów leczonych octanem glatirameru we wstrzyknięciu 40 mg na mL w zaślepionym badaniu kontrolowanym placebo. Te oznaki i objawy występowały liczbowo częściej u pacjentów leczonych octanem glatirameru we wstrzyknięciu w dawce 40 mg na litr niż u pacjentów otrzymujących placebo. Działania niepożądane miały zwykle łagodne nasilenie.

Tabela 2: Adverse Reactions in a Controlled Clinical Trial with an Incidence ≥2% of Patients and more frequent with Glatiramer Acetate Injection (40 mg per mL trzy razy w tygodniu) than with Placebo

.

.

.

2
Ból w miejscu wstrzyknięcia Ból w miejscu wstrzyknięcia 10 2
Stany chorobowe Masa w miejscu wstrzyknięcia 6 0
Świąd w miejscu wstrzyknięcia 6 0
Obrzęk w miejscu wstrzyknięcia 6 0
Pyreksja 3 2
Grypajak grypa 3 2
zapalenie w miejscu wstrzyknięcia 2 0
Choroby 2 0
Ból w klatce piersiowej 2 2 1
Infections And Infestations Nasopharyngitis 11 9
Respiratory Tract Infection Viral 3 2
Respiratory, Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Dyspnea 3 0
Zaburzenia naczyniowe Rozszerzenie naczyń 3 0 0
Zaburzenia żołądkowo-jelitowe Nudności 2 1
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Erythema 2 0 0
Zaburzenia tkanki Rash 2 1

Nie wystąpiły żadne nowe działania niepożądane u osób leczonych octanem glatirameru w postaci wstrzyknięcia 40 mg na mL trzy razy w tygodniu w porównaniu z osobami leczonymi octanem glatirameru w postaci wstrzyknięcia 20 mg na mL na dobę w badaniach klinicznych i podczas doświadczeń po wprowadzeniu do obrotu. Dane dotyczące działań niepożądanych występujących w kontrolowanym badaniu klinicznym octanu glatirameru we wstrzyknięciu w dawce 40 mg na litr zostały przeanalizowane w celu oceny różnic w zależności od płci. Nie stwierdzono istotnych klinicznie różnic. Dziewięćdziesiąt osiem procent pacjentów w tym badaniu klinicznym było rasy kaukaskiej, a większość z nich była w wieku od 18 do 50 lat. W związku z tym, dane są niewystarczające do przeprowadzenia analizy częstości występowania działań niepożądanych w odniesieniu do klinicznie istotnych grup wiekowych.

Doświadczenia po wprowadzeniu produktu do obrotu

Podczas stosowania octanu glatirameru we wstrzyknięciach po zatwierdzeniu zidentyfikowano następujące działania niepożądane. Ponieważ reakcje te są zgłaszane dobrowolnie przez populację o niepewnej wielkości, nie zawsze jest możliwe wiarygodne oszacowanie ich częstości lub ustalenie związku przyczynowego z ekspozycją na lek.

Ciało jako całość: sepsa; zespół SLE; wodogłowie; powiększony brzuch; reakcja alergiczna; reakcja anafilaktoidalna

Układ sercowo-naczyniowy: zakrzepica; choroba naczyń obwodowych; wysięk osierdziowy; zawał mięśnia sercowego; głębokie zakrzepowe zapalenie żył; niedrożność naczyń wieńcowych; zastoinowa niewydolność serca; kardiomiopatia; kardiomegalia; arytmia; dusznica bolesna

Układ pokarmowy: obrzęk języka; wrzód żołądka; krwotok; eruktacja

Układ krwiotwórczy i chłonny: trombocytopenia; reakcja chłonkotwórcza; ostra białaczka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: kamica żółciowa; zaburzenia czynności wątroby; marskość wątroby; zapalenie wątroby; uszkodzenie wątroby

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania: hipercholesterolemia

Układ mięśniowo-szkieletowy: reumatoidalne zapalenie stawów; uogólniony przykurcz

Układ nerwowy: zapalenie rdzenia; zapalenie opon mózgowych; nowotwór OUN; wypadek mózgowo-naczyniowy; obrzęk mózgu; nieprawidłowe sny; afazja; drgawki; neuralgia

Układ oddechowy: zator płucny; wysięk opłucnowy; rak płuca

Szczególne zmysły: jaskra; ślepota

Układ moczowo-płciowy: nowotwór układu moczowo-płciowego; nieprawidłowości w oddawaniu moczu; rak jajnika; nefroza; niewydolność nerek; rak piersi; rak pęcherza moczowego; częstość oddawania moczu

Przeczytaj całą informację prasową FDA dla Glatopa (glatiramer acetate Injection)

.

Leave a Reply