Glatopa

Bivirkninger

De følgende alvorlige bivirkninger er beskrevet andetsteds i mærkningen:

  • Umiddellig reaktion efter injektion
  • Brystsmerter
  • Lipoatrofi og hudnekrose
  • Potentielle virkninger på immunrespons
  • Hepatisk skade

Erfaringer fra kliniske forsøg

Da kliniske forsøg er udført under meget varierende forhold, bivirkninger, der er observeret i kliniske forsøg med et lægemiddel, ikke kan sammenlignes direkte med bivirkningsrater i kliniske forsøg med et andet lægemiddel og afspejler muligvis ikke de observerede rater i praksis.

Incidens i kontrollerede kliniske forsøg

Glatirameracetatinjektion 20 mg pr. mL pr. dag

Af 563 patienter, der blev behandlet med glatirameracetatinjektion i blinde placebokontrollerede forsøg, afbrød ca. 5 % af forsøgspersonerne behandlingen på grund af en bivirkning. De bivirkninger, der hyppigst var forbundet med afbrydelse, var: reaktioner på injektionsstedet, dyspnø, urticaria, vasodilatation og overfølsomhed. De mest almindelige bivirkninger var: reaktioner på injektionsstedet, vasodilatation, udslæt, dyspnø og brystsmerter.

Tabel 1 indeholder en liste over tegn og symptomer, der optrådte hos mindst 2 % af de patienter, der blev behandlet med glatirameracetatinjektion 20 mg pr. mL i de placebokontrollerede forsøg. Disse tegn og symptomer var numerisk mere almindelige hos patienter, der blev behandlet med glatirameracetatinjektion, end hos patienter, der blev behandlet med placebo. Bivirkningerne var normalt milde i intensitet.

Tabel 1: Bivirkninger i kontrollerede kliniske forsøg med en incidens ≥2 % af patienterne og hyppigere med glatirameracetatinjektion (20 mg pr. mL dagligt) end med placebo

Glatirameracetatinjektion 20 mg/mL
(n=563) %
Placebo
(n=564) %
Sygdomme i blodet og det lymfatiske system Lymfadenopati 7 3
Hjerteforstyrrelser Palpitationer 9 4
Takykardi 5 5 2
Øjenlidelser Øjenlidelser 3 1
Diplopi 3 2
Gastrointestinal Forstyrrelser Nausea 15 11
Besvær 7 4
Dysphagia 2 1 1
Allmene lidelser og tilstande på indgivelsesstedet Erytem på indsprøjtningsstedet 43 10
Smerter på indsprøjtningsstedet 40 20
Pruritus på injektionsstedet 27 4
Masse på injektionsstedet 26 6
Astheni 22 21
Smerter 20 17
Ødem på injektionsstedet 19 4
Brystsmerter 13 6
Inflammation på injektionsstedet 9 1
Edema 8 2
Reaktion på injektionsstedet 8 1
Pyrexi 6 5
Overfølsomhed på injektionsstedet 4 0
Lokalt Reaktion 3 1
Frysninger 3 1
Ødem i ansigtet 3 1
Ødem perifere 3 2
Fibrose på injektionsstedet 2 1
Atrofi på injektionsstedet* 2 0
Atrofi på injektionsstedet* 0
Sygdomme i immunsystemet Hypersensitivitet 3 2
Infektioner og infektioner Infektion 30 28
Influenza 14 13
Rhinitis 7 5
Bronkitis 6 5
Gastroenteritis 6 4
Vaginal Candidiasis 4 2 2
Stofskifte og Ernæringsforstyrrelser Vægt Forhøjet 3 1
Muskuloskeletale og bindevævsforstyrrelser Rygsmerter 12 10
Neoplasmer godartede, Ondartede og uspecificerede (Inkl. cyster og polypper) Benigne neoplasmer i huden 2 1
Sygdomme i nervesystemet Tremor 4 2
Migræne 4 2
Synkope 3 2
Synkope 3 2
Taleforstyrrelser 2 1
Psykiatriske lidelser Angst 13 10
Nervøsitet 2 1
Renale Og Urinvejsforstyrrelser Miksturtrang 5 4
Respiratorisk, Thorax- og mediastinale lidelser Dyspnø 14 14 4
Hoste 6 5
Laryngospasme 2 1 1
Hud og Subkutane vævsforstyrrelser Udslæt 19 11
Hyperhidrosis 7 5
Pruritus 5 4
Urticaria 3 1
Hudsygdomme 3 1
Vaskulær Forstyrrelser Vasodilatation 20 5
* Atrofi på injektionsstedet omfatter termer vedrørende lokaliseret lipoatrofi på injektionsstedet

Bivirkninger, som kun optrådte hos 4 til 5 flere forsøgspersoner i glatirameracetatinjektionsgruppen end i placebogruppen (mindre end 1 % forskel), men for hvilke en sammenhæng med glatirameracetatinjektion ikke kunne udelukkes, var arthralgi og herpes simplex.

Laboratorieanalyser blev udført på alle patienter, der deltog i det kliniske program for glatirameracetatinjektion. Klinisk signifikante laboratorieværdier for hæmatologi, kemi og urinanalyse var ens for både glatirameracetatinjektions- og placebogrupper i blinde kliniske forsøg. I kontrollerede forsøg afbrød én patient behandlingen på grund af trombocytopeni (16 x 109/L), som forsvandt efter ophør af behandlingen.

Data om bivirkninger, der opstod i de kontrollerede kliniske forsøg med glatirameracetatinjektion 20 mg pr. mL, blev analyseret for at evaluere forskelle baseret på køn. Der blev ikke identificeret nogen klinisk signifikante forskelle. 96 % af patienterne i disse kliniske forsøg var kaukasiske. Størstedelen af de patienter, der blev behandlet med glatirameracetatinjektion, var mellem 18 og 45 år. Derfor er dataene utilstrækkelige til at foretage en analyse af bivirkningsincidensen relateret til klinisk relevante aldersundergrupper.

Andre bivirkninger

I de følgende afsnit præsenteres hyppighederne af de mindre almindeligt rapporterede kliniske bivirkninger. Da rapporterne omfatter reaktioner, der er observeret i åbne og ukontrollerede undersøgelser forud for markedsføringen (n=979), kan glatirameracetatinjektionens rolle i deres årsagssammenhæng ikke bestemmes pålideligt. Desuden begrænser variabiliteten i forbindelse med indberetning af bivirkninger, den terminologi, der anvendes til at beskrive bivirkninger osv., værdien af de kvantitative frekvensestimater, der gives. Reaktionsfrekvenserne er beregnet som antallet af patienter, der har anvendt glatirameracetatinjektion og rapporteret en bivirkning, divideret med det samlede antal patienter, der har været udsat for glatirameracetatinjektion. Alle rapporterede reaktioner er medtaget, undtagen dem, der allerede er opført i den foregående tabel, dem, der er for generelle til at være informative, og dem, der ikke med rimelighed kan forbindes med brugen af lægemidlet. Reaktioner er yderligere klassificeret inden for kategorier af kropssystemer og opregnet i rækkefølge efter faldende hyppighed ved hjælp af følgende definitioner: Hyppige bivirkninger er defineret som bivirkninger, der forekommer hos mindst 1/100 patienter, og sjældne bivirkninger er bivirkninger, der forekommer hos 1/100 til 1/1.000 patienter.

Kroppen som helhed

Hyppigt: Abscess.

Ikke hyppigt:

Hæmatom på injektionsstedet, måneansigt, cellulitis, brok, absces på injektionsstedet, serumsyge, selvmordsforsøg, hypertrofi på injektionsstedet, melanose på injektionsstedet, lipom og lysfølsomhedsreaktion.

Kardiovaskulær

Frekvent: Hypertension.

Ikke hyppigt: Hypotension, midsystolisk klik, systolisk murren, atrieflimren, bradykardi, fjerde hjertelyd, postural hypotension og åreknuder.

Digestive

Fra hyppigt:

Digestive

Fra hyppigt: Tør mund, stomatitis, brændende fornemmelse på tungen, cholecystitis, colitis, esophageal ulcus, esophagitis, gastrointestinal carcinom, tandkødsblødning, hepatomegali, øget appetit, melena, mundulceration, pancreasforstyrrelse, pancreatitis, rektal blødning, tenesmus, misfarvning af tungen og duodenalsulcus.

Endokrin

Ikke hyppigt: Struma, hyperthyroidisme og hypothyroidisme.

Gastrointestinal

Frekvent: Tarmtrang, oral moniliasis, spytkirtelforstørrelse, tandkaries og ulcerativ stomatitis.

Hæmisk og lymfatisk

Ikke hyppigt: Leukopeni, anæmi, cyanose, eosinofili, hæmatemesis, lymfødem, pancytopeni og splenomegali.

Metabolisk og ernæringsmæssig

Ikke hyppigt: Leukopeni, anæmi, cyanose, eosinofili, hæmatemesis, lymfødem, pancytopeni og splenomegali: Vægttab, alkoholintolerance, Cushings syndrom, gigt, unormal heling og xanthoma.

Muskuloskeletalt

Ikke hyppigt: Arthritis, muskelatrofi, knoglesmerter, bursitis, nyresmerter, muskelforstyrrelser, myopati, osteomyelitis, senesmerter og tenosynovitis.

Nervøs

Frekvent: Abnormale drømme, følelsesmæssig labilitet og stupor.

Ikke hyppigt: Afasi, ataksi, krampe, cirkumoral paræstesi, depersonalisering, hallucinationer, fjendtlighed, hypokinese, koma, koncentrationsforstyrrelse, ansigtslammelse, nedsat libido, manisk reaktion, hukommelsesforstyrrelser, myoklonus, neuralgi, paranoid reaktion, paraplegi, psykotisk depression og forbigående stupor.

Respiratorisk

Frekvent: Hyperventilation og høfeber.

Ikke hyppigt: Astma, lungebetændelse, epistaxis, hypoventilation og stemmeforandring.

Hud og vedhæng

Frekvent: Eksem, herpes zoster, pustuløst udslæt, hudatrofi og vorter.

Ikke hyppigt: Tør hud, hudhypertrofi, dermatitis, furunkulose, psoriasis, angioødem, kontaktdermatitis, erythema nodosum, svampedermatitis, makulopapulært udslæt, pigmentering, benignt hudneoplasme, hudkarcinom, hudstriber og vesikulobuløst udslæt.

Specielle sanser

Frekvent: Synsfeltdefekt.

Ikke hyppigt: Tørre øjne, otitis externa, ptose, katarakt, hornhindeulcus, mydriasis, optikusneuritis, fotofobi og smagstab.

Urogenital

Frekvens: Hyppigt: Amenoré, hæmaturi, impotens, menorrhagi, mistænkelig papanicolaou-udstrygning, urinfrekvens og vaginal blødning.

Ikke hyppigt: Vaginitis, flankesmerter (nyre), abort, brystforstærkning, brystforstørrelse, carcinoma in situ cervix, fibrocystisk bryst, nyretal, nocturia, ovariecyste, priapisme, pyelonefritis, unormal seksualfunktion og uretritis.

Glatirameracetat injektion 40 mg pr. mL tre gange om ugen

Af 943 patienter, der blev behandlet med glatirameracetat injektion 40 mg pr. mL tre gange om ugen i et blindet, placebokontrolleret forsøg, afbrød ca. 3% af forsøgspersonerne behandlingen på grund af en bivirkning. De mest almindelige bivirkninger var reaktioner på injektionsstedet, som også var den hyppigste årsag til afbrydelse.

Tabel 2 indeholder en liste over tegn og symptomer, der optrådte hos mindst 2 % af de patienter, der blev behandlet med glatirameracetatinjektion 40 mg pr. mL i det blinde, placebokontrollerede forsøg. Disse tegn og symptomer var numerisk mere almindelige hos patienter, der blev behandlet med glatirameracetatinjektion 40 mg pr. mL, end hos patienter, der blev behandlet med placebo. Bivirkninger var normalt milde i intensitet.

Tabel 2: Bivirkninger i et kontrolleret klinisk forsøg med en incidens ≥2% af patienterne og hyppigere med glatirameracetatinjektion (40 mg pr. mL tre gange om ugen) end med placebo

Glatirameracetatinjektion 40 mg/mL
(n=943) %
Placebo
(n=461) %
Almene forstyrrelser og Injektionsstedets erytem 22 2
Smerter ved indsprøjtningsstedet 10 2
Sygdomme Masse ved indsprøjtningsstedet 6 0
Injektionsstedet Pruritus 6 0
Injektionsstedet Ødem Injektionsstedet Ødem 6 0
Fyrexia 3 2
Influenza-lignende sygdom 3 2
Indsprøjtestedsbetændelse 2 2 0
Frysninger 2 0
Brystsmerter 2 2 1
Infektioner og infektioner Nasopharyngitis 11 9
Infektion af luftvejene Viral 3 2
Respiratorisk, Thorax- og mediastinale lidelser Dyspnø 3 0
Vaskulære lidelser Vasodilatation 3 0
Gastrointestinale lidelser Nausea 2 1
Hud og subkutane Erythema 2 0
Tvævsforstyrrelser Udslæt 2 1

Ingen nye bivirkninger optrådte hos forsøgspersoner behandlet med glatirameracetatinjektion 40 mg pr. mL tre gange om ugen sammenlignet med forsøgspersoner behandlet med glatirameracetatinjektion 20 mg pr. mL pr. dag i kliniske forsøg og under erfaring efter markedsføring. Data om bivirkninger, der opstod i det kontrollerede kliniske forsøg med glatirameracetatinjektion 40 mg pr. mL, blev analyseret for at vurdere forskelle baseret på køn. Der blev ikke identificeret nogen klinisk signifikante forskelle. Otteoghalvfems procent af patienterne i dette kliniske forsøg var kaukasiske, og de fleste var mellem 18 og 50 år. Derfor er dataene utilstrækkelige til at foretage en analyse af bivirkningsincidensen relateret til klinisk relevante aldersgrupper.

Erfaring efter markedsføring

Følgende bivirkninger er blevet identificeret under anvendelse af glatirameracetatinjektion efter godkendelsen. Da disse reaktioner er rapporteret frivilligt fra en population af usikker størrelse, er det ikke altid muligt at foretage en pålidelig vurdering af deres hyppighed eller at fastslå en årsagssammenhæng med lægemiddeleksponeringen.

Kroppen som helhed: sepsis; SLE-syndrom; hydrocephalus; forstørret abdomen; allergisk reaktion; anafylaktoid reaktion

Kardiovaskulært system: Trombose; perifer vaskulær sygdom; pericardial effusion; myokardieinfarkt; dyb tromboflebitis; koronar okklusion; kongestiv hjertesvigt; kardiomyopati; kardiomegali; arytmi; angina pectoris

Digestive System: Hæmisk og lymfesystem: trombocytopeni; lymfomlignende reaktion; akut leukæmi

Hepatobiliære sygdomme: kolelithiasis; leverfunktionsforstyrrelse; levercirrose; leverbetændelse; hepatitis; leverskade

Stofskifte- og ernæringsforstyrrelser: Kolelithiasis; leverfunktionsforstyrrelse; levercirrhose; hepatitis; leverskade

Stofskifte- og ernæringsforstyrrelser: Hepatobiliære sygdomme: hyperkolesterolæmi

Muskuloskeletale system: reumatoid arthritis; generaliseret spasme

Nervesystem: myelitis; meningitis; CNS neoplasme; cerebrovaskulær ulykke; hjerneødem; unormale drømme; afasi; krampe; neuralgi

Respiratorisk system: Lungeemboli; pleural effusion; lungekarcinom

Specielle sanser: Lungeemboli; pleural effusion; lungekarcinom

Specielle sanser: Glaukom; blindhed

Urogenital system: urogenital neoplasme; urin abnormitet; ovariecancer; nefrose; nyresvigt; brystcancer; blærecancer; urinfrekvens

Læs hele FDA’s ordination for Glatopa (glatirameracetat injektion)

Leave a Reply