ArticlesBiphasic Effects of Anandamide

Efekty endogennego kannabimimetyku anandamidu zostały ocenione w szerokim zakresie dawek w serii testów fizjologicznych i behawioralnych. Obejmowały one tetrad testów u myszy powszechnie stosowanych do oceny efektów wywołanych przez kannabinoidy (aktywność motoryczna, katalepsja pierścieniowa, hipotermia i testy analgezji), jak również model zachowań agonistycznych na interakcjach dyadycznych pojedynczo trzymanych samców z nieagresywnymi partnerkami trzymanymi w grupie. Wpływ anandamidu na fagocytozę leukocytów mierzono w teście chemiluminescencji. Wyniki wskazują, że wyższe badane dawki (10-100 mg/kg) wywołały dobrze znane efekty hamujące we wszystkich powyższych parametrach, jak również zahamowanie fagocytozy. Najniższa badana dawka anandamidu (0,01 mg/kg) stymulowała aktywność behawioralną w otwartym polu, na ringu oraz zachowania agresywne u płochliwych myszy trzymanych w odosobnieniu. Ta dawka 0,01 mg/kg, stymulowała również fagocytozę. Sugerujemy kilka możliwych mechanizmów wyjaśniających te odkrycia, takich jak zróżnicowane zaangażowanie białka Gs i Gi aktywowanego odpowiednio w niskich i wysokich dawkach, allosteryczna modulacja kannabinoidu i aktywacja presynaptycznych receptorów kannabinoidowych przez niskie dawki anandamidu.

Leave a Reply