ČlánkyDvoufázové účinky anandamidu

Účinky endogenního kanabimimetika anandamidu byly hodnoceny v širokém rozsahu dávek v řadě fyziologických a behaviorálních testů. Ty zahrnovaly tetrádu testů na myších, které se běžně používají k hodnocení účinků vyvolaných kanabinoidy (testy motorické aktivity, kruhové katalepsie, hypotermie a analgezie), a také model agonistického chování na dyadických interakcích samostatně umístěných samců s neagresivními partnery umístěnými ve skupině. Účinky vyvolané anandamidem na fagocytózu leukocytů byly měřeny v chemiluminiscenčním testu. Výsledky ukázaly, že vyšší testované dávky (10-100 mg/kg) vyvolaly známé inhibiční účinky ve všech výše uvedených parametrech a také inhibici fagocytózy. Nejnižší testovaná dávka anandamidu (0,01 mg/kg) stimulovala behaviorální aktivity v otevřeném poli, na kruhu a agresivní chování u plachých myší v samostatném ustájení. Tato dávka 0,01 mg/kg rovněž stimulovala fagocytózu. Navrhujeme několik možných mechanismů vysvětlujících tato zjištění, jako je rozdílné zapojení Gs a Gi proteinu aktivovaného při nízkých, resp. vysokých dávkách, alosterická modulace kanabinoidu a aktivace presynaptických kanabinoidních receptorů nízkými dávkami anandamidu.

.

Leave a Reply