Missouri Living Will Form

Missouri Living Will är ett juridiskt dokument som en person kan använda för att informera familj, vänner och sjukvårdspersonal om sina önskemål i händelse av att personen (huvudmannen) någonsin skulle stå inför en tid då de befinner sig i livets slutskede. Till skillnad från många andra statliga dokument är Missouris livstestamente grundläggande, men det är vad som är godtagbart. Om huvudmannen vill utveckla sina önskemål när det gäller andra aspekter, t.ex. hur han eller hon vill att vårdpersonalen ska behandla smärta etc. innan huvudmannen inte längre kan fatta sina egna beslut som läkare eller familj känner till, kan han eller hon fylla i ytterligare ark med förklaringar och önskemål, underteckna och datera varje ark och se till att dina vittnen undertecknar alla ark och dokumentet. Detta dokument måste bevittnas när det har fyllts i av huvudmannen, det måste bevittnas. Huvudmannen måste fylla i dokumentet medan han/hon är vid sina sinnens fulla bruk och bör vara medveten om att han/hon kan ändra eller återkalla hela eller delar av detta dokument efter eget gottfinnande.

Lagar – 459.010, et seq. Deklaration; Livsuppehåll

Steg 1 – Huvudmannen/deklaranten måste först ladda ner dokumentet –

 • Huvudmannen måste noggrant läsa stycket om deklarationen högst upp på sidan
 • Om han/hon samtycker, ange datum för dokumentets undertecknande genom att skriva in datumet i formatet dd/m/ååå
 • Deklarantens tryckta namn
 • Deklarantens underskrift
 • Fullständig adress

Steg 2 – Vittnens underskrifter – Innan vittnena lämnar sina underskrifter måste de läsa vittnesförklaringen och samtycka till den. Ange följande:

 • Vittnena måste lämna sina respektive uppgifter –
 • Vittnenas signaturer
 • Tryckta namn
 • Fullständiga adresser

Steg 3 – Bestämmelsen om återkallelse –

 • Denna sektion bör lämnas för att endast vara ifall huvudmannen vill återkalla dokumentet vid ett senare tillfälle

Steg 4 – Beständig fullmakt för hälso- och sjukvård – Om huvudmannen vill utse en person som han/hon litar på att tala på hans/hennes vägnar när han/hon inte längre kan göra det, måste det här avsnittet fyllas i på följande sätt:

 • Inför huvudmannens fullständiga namn
 • Adress
 • OCH
 • Fullständigt namn på den utsedda fullmaktshavaren/ombudet
 • Adress
 • Hemtelefon
 • Arbetstelefon

Alternativt ombud – Om det ursprungliga ombudet inte kan tjänstgöra, kan huvudmannen välja en suppleant genom att lämna följande information:

 • Sänd in det fullständiga namnet på den alternativa agenten
 • Adress
 • Hemtelefon
 • Hemtelefon
 • Arbetslivstelefon
 • Den huvudansvarige måste läsa de två följande styckena – Detta handlar om ditt skydd för att se till att de befogenheter som ges till agenten endast kommer att äga rum med två läkares underskrifter. som är villiga att intyga att huvudmannen är helt oförmögen att fatta sina egna beslut längre
 • I tredje stycket anger du huvudmannens namn
 • Datum för undertecknandet i dd/m/ååå
 • Anteckna huvudmannens namnteckning

Bekräftelse – När dokumentet är ifyllt och bevittnat, notarien bekräftar dokumentet och huvudmannens namnteckning och sätter sitt officiella sigill

.

Leave a Reply