Artikelverktyg

Bakgrund: Kinesiska patienter (pts) står för mer än 50 % av fallen av hepatocellulärt karcinom (HCC) i världen och har speciella egenskaper när det gäller etiologi, biologiskt beteende, behandlingsstrategi och prognos. Syftet med den här studien var att utvärdera effekten och säkerheten av apatinib, en hämmare riktad mot vaskulär endotelial tillväxtfaktorreceptor-2, hos kinesiska pts med förbehandlad avancerad HCC. Metoder: I denna randomiserade, placebokontrollerade, dubbelblinda fas 3-studie som gjordes på 31 platser i Kina, rekryterades pts med HCC som hade fått minst en linje av systemisk behandling (inklusive sorafenib och oxaliplatinbaserad kemoterapi, som är en annan första linjens standardbehandling i Kina) och hade Child-Pugh leverfunktionsklass A eller B ≤7 poäng. PTS tilldelades slumpmässigt (2:1) 750 mg apatinib oralt en gång dagligen eller placebo och stratifierades efter ECOG-prestanda (0 eller 1), tidigare sorafenibbehandling (ja eller nej) och extrahepatisk spridning och/eller makrovaskulär invasion (ja eller nej) i 28-dagars behandlingscykler. Den primära endpointen var total överlevnad (OS). Resultat: Mellan 01 apr 2014 och 03 maj 2017 randomiserades 393 pts och fick minst en dos av studiebehandlingen (261 i apatinib-armen och 132 i placebo-armen). Median OS var signifikant längre med apatinib än med placebo (8,7 månader vs 6,8 månader ; hazard ratio 0,785 ; p=0,0476). Pts i apatinib-armen hade också förlängd medianprogressionsfri överlevnad (PFS) jämfört med dem i placeboarmen (4,5 månader vs 1,9 månader ; hazardkvot 0,471 ; p˂0,0001). Den objektiva svarsfrekvensen var 10,7 % (95 % KI 7,2-15,1) med apatinib jämfört med 1,5 % (95 % KI 0,2-5,4) med placebo. Behandlingsrelaterade biverkningar (TRAE) rapporterades hos 250 (97,3 %) patienter i apatinib-armen och 92 (70,8 %) patienter i placebo-armen. De vanligaste TRAEs av grad 3 och 4 var hypertoni (71 pts i apatinib-armen jämfört med 3 pts i placebo-armen), hand-fot-syndrom (46 jämfört med 0), minskat antal trombocyter (34 jämfört med 1 ) och minskat antal neutrofiler (27 jämfört med 0). 24 (9,3 %) pts med apatinib och 13 (10,0 %) pts med placebo avled på grund av biverkningar, och ingen ansågs vara behandlingsrelaterad av utredarna. Slutsatser: Apatinib förlängde OS och PFS signifikant hos kinesiska pts med förbehandlad avancerad HCC och tolererades väl med en hanterbar säkerhetsprofil. Information om den kliniska prövningen: NCT02329860.

Leave a Reply