Ett sällsynt fall av lunginflammation orsakad av Shewanella putrefaciens

Abstract

Shewanella putrefaciens är en gramnegativ, icke-fermentativ, oxidaspositiv, rörlig bacill som producerar vätesulfid. Den finns allmänt förekommande i naturen särskilt i marina miljöer. I vissa mycket sällsynta fall kan Shewanella putrefaciens vara en humanpatogen. Den kan ge upphov till en mängd olika kliniska syndrom, bland annat bakteriemi samt hud- och mjukdelsinfektioner. Lunginflammation på grund av S. putrefaciens är dock sällsynt; det finns totalt fyra rapporterade fall i litteraturen. Vi presenterar ett fall av 63-årig man som presenterades till akutmottagningen status efter hjärtstillestånd, föll i havsvatten med ansiktet nedåt. På andra dagen av sjukhusvistelsen diagnostiserades han med pneumoni baserat på de kliniska, radiologiska och laboratoriefynden. Empirisk antibiotikabehandling med vankomycin och kombinationen piperacillin/tazobaktam inleddes. Gramfärgat smet av endotrakealaspirat gav gramnegativa bakterier, och det isolat som odlades från odlingen av endotrakealaspirat identifierades som S. putrefaciens med hjälp av Biomerieux API 20 NE-teknik. Efter en genomgång av litteraturen och i enlighet med odlings- och känslighetsresultaten ändrades behandlingen av vår patient till cefepim. Patientens pneumoni förbättrades med behandling med cefepim. Vi anser att vår patient utvecklade pneumoni uppenbart orsakad av S. putrefaciens, efter att ha varit nära att drunkna i havsvatten. Pneumonin försvann efter behandling med cefepim.

1. Introduktion

Shewanella putrefaciens är en gramnegativ, icke-fermentativ, oxidaspositiv, rörlig bacill som producerar vätesulfid. Den förekommer allmänt i naturen, särskilt i marina miljöer. I vissa mycket sällsynta fall kan Shewanella putrefaciens vara en humanpatogen bakterie. Den kan ge upphov till en mängd olika kliniska syndrom, bland annat bakteriemi samt hud- och mjukdelsinfektioner . Den betraktas oftast som en förorening tillsammans med andra bakterier eller som en saprofyt, som överlever tillsammans med andra organismer på tidigare skadade vävnader i kroppen. Lunginflammation på grund av S. putrefaciens är dock sällsynt; det finns totalt fyra rapporterade fall i litteraturen. Här rapporterar vi ett sällsynt fall av lunginflammation orsakad av Shewanella putrefaciens.

2. Fallrapport

En 63-årig kaukasisk man fördes till akutmottagningen efter att ha hittats okontaktbar. Enligt hans familj befann han sig på en lokal strand i Long Island, NY, midjedjupt i havet, när han vittnades om att ha förlorat medvetandet varefter han föll med ansiktet nedåt i vattnet. Han återupplivades och intuberades på platsen av sjukvården. På akutmottagningen fick han diagnosen NSTEMI och lades in på hjärtintensivvårdsavdelningen för vidare behandling. Under den andra sjukhusdagen var den fysiska undersökningen signifikant för en låg temperatur på 100,3 F och 102 F med bilaterala grova andningsljud och spridda rhonchi. Röntgenbilden av bröstkorgen var som visas i figur 1 och visade utvecklande infiltrat. Patienten började empiriskt med vankomycin och piperacillin/tazobaktam vid denna tidpunkt. Respiratoriska odlingar från endotrakeala aspirat gjordes samma dag. Han odlade gramnegativa bakterier som senare på tredje dagen identifierades som Shewanella putrefaciens med Biomerieux API 20 NE-teknik. Negativ brytpunktspanel utfördes och man fann att organismen var känslig för aztreonam, cefepim, ceftazidim, ciprofloxacin, gentamicin, levofloxacin, meropenam och piperacillin/tazobactam och resistent mot imipenem. Blododododlingar gjordes en dag då patienten fick en spik och 5 dagar efter den första blododlingen var alla blododlingar negativa. Med tanke på de kliniska och radiologiska tecknen och positiv respiratorisk odling för S. putrefaciens bekräftades diagnosen lunginflammation sekundär till S. putrefaciens. Efter en genomgång av litteraturen och ett tidigare rapporterat fall som reagerade på cefepim ändrades behandlingen av vår patient till cefepim IVPB 1 gm var 12:e timme. 24 timmar efter behandlingen sjönk febern hos patienten och han uppvisade en betydande klinisk förbättring. Han extuberades senare framgångsrikt och har mått bra sedan dess.

Figur 1

3. Mikrobiologi

Shewanella putrefaciens som tidigare varit känd som Alteromonas putrefaciens eller Pseudomonas putrefaciens är den enda icke-fermentativa gramnegativa staven som producerar vätesulfid . S. putrefaciens- och S. algae-infektioner korrelerar med havsvattnets temperatur och salthalt. Detta innebär att Shewanella-infektioner förekommer i varma klimat eller under varma somrar i tempererade klimat. Till skillnad från S. putrefaciens producerar S. algae mucoida kolonier med beta-hemolys på fårblodagar, växer vid 42 grader C och i NaCl 6 % och reducerar nitrit . S. algae kan dock inte producera syra från maltos. Viktiga skillnader mellan de två arterna är att S. algae producerar mucoida kolonier med beta-hemolys på fårblodagar, växer vid 42 grader C och i NaCl 6 % w/v, reducerar nitrit och är oförmögen att producera syra från maltos, allt i motsats till S. putrefaciens . Eftersom de två arterna verkar ha olika patogen potential för människor är korrekt identifiering viktig, och detta är möjligt i rutinmässiga laboratorier för klinisk mikrobiologi.

4. Diskussion

Infektionen från S. putrefaciens involverar oftast hud och mjukvävnad i samband med skador på huden (trauma, skärsår, sår) och otitis media. Primär bakteriemi med fulminant förlopp ses även hos immunsupprimerade patienter. S. putrefaciens orsakar vanligtvis inte infektioner i de nedre luftvägarna. Kolonisering av luftvägarna med möjlighet till infektion har identifierats i sällsynta fall från isolat odlade från sputum och pleura och transthorakala nålaspirationskulturer . Det är troligt att S. putrefaciens introducerades i vår patients luftvägar från havsvattnet när han föll ner med ansiktet i det. Lunginflammation associerad med S. putrefaciens har rapporterats i 4 andra fall. I ett fall föll patienten i en flod under en vattenskoterolycka och utvecklade lunginflammation på grund av S. putrefaciens, medan patienten i ett annat fall utvecklade kolonisering av luftvägarna efter att ha varit nära att drunkna i havsvatten . Källan till kontaminering med S. putrefaciens i de andra två fallen kunde inte bekräftas. Tabell 1 visar en sammanfattning av de fyra tidigare rapporterade fallen utöver det fall som nu rapporteras . Sambandet mellan en positiv odling och de kliniska symptomen, med en förbättring av den kliniska bilden efter det att behandlingen inletts, lämnar inga tvivel om den patogena karaktären hos isolatet hos denna patient.

Fall Ålder Kön Möjlig källa Diagnostiserad efter dagar av sjukhusvistelse Behandlingsresultat Referens
1 64 M ? 38 Förbättrad
2 39 M River vatten 14 förbättrad
3 43 F ? 1 förbättrad
4 63 M Sjövatten 2 Förbättrat Detta fall
5 56 56 M Sjövatten 3 Förbättrat
Tabell 1
Sammanfattning av de rapporterade fallen av lunginflammation orsakad av S.putrefaciens.

5. Slutsats

Patienten utvecklade lunginflammation uppenbarligen orsakad av S. putrefaciens, efter att ha varit nära att drunkna i havsvatten. Pneumonin försvann efter behandling med cefepim.

Leave a Reply