Autismspektrumtillstånd

Definition

Autismspektrumtillstånd (ASD) är namnet på en grupp utvecklingsstörningar. ASD omfattar ett brett spektrum av symtom, färdigheter och nivåer av funktionshinder.

Personer med ASD har ofta dessa egenskaper:

 • Löpande sociala problem som inkluderar svårigheter att kommunicera och interagera med andra
 • Repetitiva beteenden samt begränsade intressen eller aktiviteter
 • Symtom som vanligtvis uppmärksammas under de två första levnadsåren
 • Symtom som skadar individens förmåga att fungera socialt, i skolan eller på jobbet, eller på andra områden i livet

Vissa personer är lindrigt nedsatta av sina symtom, medan andra är allvarligt handikappade. Behandlingar och tjänster kan förbättra en persons symtom och funktionsförmåga. Familjer med oro bör tala med sin barnläkare om vad de har observerat och om möjligheten till ASD-screening. Enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har cirka 1 av 68 barn identifierats med någon form av ASD.

Vad är skillnaden mellan Aspergers syndrom och ASD?

Förr i tiden var Aspergers syndrom och autistisk störning separata sjukdomar. De listades som underkategorier inom diagnosen ”Pervasive Developmental Disorders”. Denna uppdelning har dock ändrats. Den senaste upplagan av handboken från American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), lyfter inte fram underkategorier av en större störning. Manualen inkluderar intervallet av egenskaper och svårighetsgrad inom en kategori. Personer vars symtom tidigare diagnostiserades som Aspergers syndrom eller autistisk störning ingår nu som en del av den kategori som kallas autismspektrumstörning (ASD).

Tillstånd och symtom

Föräldrar eller läkare kan först identifiera ASD-beteenden hos spädbarn och småbarn. Skolpersonal kan känna igen dessa beteenden hos äldre barn. Alla personer med ASD uppvisar inte alla dessa beteenden, men de flesta uppvisar flera. Det finns två huvudtyper av beteenden: ”Begränsade/repetitiva beteenden och sociala kommunikations- och interaktionsbeteenden.

Begränsade/repetitiva beteenden kan vara:

 • Upprepning av vissa beteenden eller ovanliga beteenden
 • Har ett överdrivet fokuserat intresse, t.ex. att flytta föremål eller delar av föremål
 • Har ett varaktigt, intensivt intresse för vissa ämnen, t.ex. siffror, detaljer eller fakta.

Sociala kommunikations- och interaktionsbeteenden kan omfatta:

 • Förändras upprörd av en liten förändring i en rutin eller att placeras i en ny eller alltför stimulerande miljö
 • Gör lite eller inkonsekvent ögonkontakt
 • Har en tendens att titta på och lyssna på andra människor mindre ofta
 • Tycker sällan att man delar sin glädje över föremål eller aktiviteter genom att peka på eller visa saker för andra
 • Svarar på ett ovanligt sätt när andra visar ilska, ångest eller tillgivenhet
 • Inte eller långsamt svarar på någon som ropar deras namn eller andra verbala försök att få uppmärksamhet
 • Har svårigheter med fram och tillbaka i konversationer
 • Ofta pratar de länge om ett favoritämne utan att märka att andra inte är intresserade eller utan att ge andra en chans att svara
 • Upprepar ord eller fraser som de hör, ett beteende som kallas ekolali
 • Användning av ord som verkar konstiga, malplacerade eller har en speciell betydelse som endast är känd för dem som är bekanta med den personens sätt att kommunicera
 • Har ansiktsuttryck, rörelser, och gester som inte stämmer överens med det som sägs
 • Har ett ovanligt tonfall i rösten som kan låta sjungande eller platt och robotliknande
 • Har svårt att förstå en annan persons ståndpunkt eller är oförmögen att förutsäga eller förstå andra personers handlingar.

Personer med ASD kan ha andra svårigheter, t.ex. vara mycket känsliga för ljus, buller, kläder eller temperatur. De kan också ha sömnproblem, matsmältningsproblem och irritabilitet.

ASD är unikt eftersom det är vanligt att personer med ASD har många styrkor och förmågor utöver utmaningar.

Styrkor och förmågor kan vara:

 • Har en intelligens som ligger över genomsnittet – CDC rapporterar att 46 % av barn med ASD har en intelligens som ligger över genomsnittet
 • Kan lära sig saker i detalj och komma ihåg information under lång tid
 • Har en stark visuell och auditiv inlärningsförmåga
 • Utmärkt i matematik, vetenskap, musik eller konst.

Diagnostisering av ASD

Läkare diagnostiserar ASD genom att titta på barnets beteende och utveckling. Små barn med ASD kan vanligtvis diagnostiseras på ett tillförlitligt sätt vid två års ålder.

Äldre barn och ungdomar bör utvärderas för ASD när en förälder eller lärare väcker farhågor baserat på att se hur barnet umgås, kommunicerar och leker.

Det är inte lätt att diagnostisera ASD hos vuxna. Hos vuxna kan vissa ASD-symtom överlappa med symtom på andra psykiska störningar, t.ex. schizofreni eller ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). Att få en korrekt diagnos av ASD som vuxen kan dock hjälpa en person att förstå tidigare svårigheter, identifiera sina styrkor och få rätt sorts hjälp.

Diagnostisering av små barn är ofta en process i två steg.

Steg 1: Allmän utvecklingsscreening vid välbefinnandeundersökningar av barn

Varje barn bör genomgå välbefinnandeundersökningar av en barnläkare eller en vårdgivare som tillhandahåller hälsovård för tidig barndom. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) rekommenderar att specifik ASD-screening görs vid besöken efter 18 och 24 månader.

Det kan behövas tidigare screening om ett barn löper stor risk för ASD eller utvecklingsproblem. De som löper hög risk är bland annat barn som:

 • Har en syster, bror eller annan familjemedlem med ASD
 • Har vissa ASD-beteenden
 • Är födda för tidigt eller med låg födelsevikt.

Föräldrarnas erfarenheter och farhågor är mycket viktiga i screeningprocessen för små barn. Ibland ställer läkaren frågor till föräldrarna om barnets beteenden och kombinerar denna information med sina observationer av barnet. Läs mer om screeninginstrument på CDC:s webbplats.

Barn som uppvisar vissa utvecklingsproblem under denna screeningprocess kommer att hänvisas till ett annat steg av utvärdering.

Steg 2: Ytterligare utvärdering

Denna utvärdering sker med ett team av läkare och andra hälso- och sjukvårdspersonal med ett brett spektrum av specialiteter som har erfarenhet av att indiagnostisera ASD. Detta team kan omfatta:

 • En utvecklingspediatriker-en läkare som har specialutbildning i barns utveckling
 • En barnpsykolog och/eller barnpsykiatriker-läkare som känner till hjärnans utveckling och beteende
 • En logoped-en hälsovårdare som har specialutbildning i kommunikationssvårigheter.

Utvärderingen kan bedöma:

 • Kognitiv nivå eller tankeförmåga
 • Språkförmåga
 • Avseende färdigheter i åldern som behövs för att självständigt kunna utföra dagliga aktiviteter, t.ex. äta, klä sig och gå på toaletten.

Eftersom ASD är en komplex sjukdom som ibland förekommer tillsammans med andra sjukdomar eller inlärningsstörningar kan den omfattande utvärderingen omfatta:

 • Blodprov
 • Hörtest

Resultatet av utvärderingen kommer att resultera i rekommendationer för att hjälpa till att planera behandlingen.

Diagnostik hos äldre barn och ungdomar

Äldre barn vars ASD-symptom uppmärksammas efter att de börjat skolan uppmärksammas ofta först och utvärderas av skolans specialpedagogiska team. Skolans team kan hänvisa dessa barn till en sjukvårdspersonal.

Föräldrar kan tala med en barnläkare om sitt barns sociala svårigheter, inklusive problem med subtil kommunikation. Dessa subtila kommunikationsproblem kan omfatta att förstå tonfall, ansiktsuttryck eller kroppsspråk. Äldre barn kan ha svårt att förstå talesätt, humor eller sarkasm. Föräldrarna kan också upptäcka att deras barn har svårt att skapa vänskap med jämnåriga. Barnläkaren kan remittera barnet för ytterligare utvärdering och behandling.

Diagnos hos vuxna

Vuxna som märker tecken och symtom på ASD bör tala med en läkare och be om en remiss för en ASD-utvärdering. Även om tester för ASD hos vuxna fortfarande håller på att förfinas kan vuxna hänvisas till en psykolog eller psykiater med ASD-expertis. Experten kommer att ställa frågor om problem, t.ex. social interaktion och kommunikationsproblem, sensoriska problem, repetitiva beteenden och begränsade intressen. Information om den vuxnes utvecklingshistoria hjälper till att ställa en korrekt diagnos, så en ASD-utvärdering kan omfatta samtal med föräldrar eller andra familjemedlemmar.

Riskfaktorer

Vetenskapsmännen känner inte till de exakta orsakerna till ASD, men forskningen tyder på att gener och miljö spelar en viktig roll.

Riskfaktorer inkluderar:

 • Genus – pojkar löper större risk att få diagnosen ASD än flickor
 • Att ha ett syskon med ASD
 • Att ha äldre föräldrar (en mamma som var 35 år eller äldre och/eller en pappa som var 40 år eller äldre när barnet föddes)
 • Genetik – ungefär 20 % av barnen med ASD har också vissa genetiska tillstånd. Dessa tillstånd inkluderar bland annat Downs syndrom, fragilt X-syndrom och tuberös skleros.

Under de senaste åren har antalet barn som identifierats med ASD ökat. Experter är oense om huruvida detta visar på en verklig ökning av ASD eftersom riktlinjerna för diagnostisering också har ändrats under de senaste åren. Dessutom känner många fler föräldrar och läkare nu till sjukdomen, så föräldrarna är mer benägna att låta undersöka sina barn, och fler läkare kan korrekt diagnostisera ASD, även i vuxen ålder.

Behandlingar och terapier

Förtida behandling av ASD och korrekt vård kan minska individens svårigheter samtidigt som man hjälper honom eller henne att lära sig nya färdigheter och få ut det mesta av sina styrkor. Det mycket breda spektrumet av problem som de som befinner sig ”på spektrumet” står inför innebär att det inte finns någon enskild bästa behandling för ASD. Ett nära samarbete med en läkare eller sjukvårdspersonal är en viktig del av arbetet med att hitta rätt behandlingsprogram. Det finns många behandlingsalternativ, sociala tjänster, program och andra resurser som kan hjälpa till.

Här är några tips.

Håll en detaljerad anteckningsbok. Anteckna samtal och möten med vårdgivare och lärare. Denna information är till hjälp när det är dags att fatta beslut.

Registrera läkares rapporter och utvärderingar i anteckningsboken.Denna information kan hjälpa individen att kvalificera sig för särskilda program.

Kontaktera den lokala hälsovårdsavdelningen, skolan eller autismföreningsgrupper för att få veta mer om deras särskilda program.

Samtala med en barnläkare, skoltjänsteman eller läkare för att hitta en lokal autismexpert som kan hjälpa till att ta fram en åtgärdsplan och hitta andra lokala resurser.

Finn en stödgrupp för autism. Att dela information och erfarenheter kan hjälpa personer med ASD och/eller deras vårdnadshavare att lära sig mer om alternativ, fatta beslut och minska stressen.

Medicinering

En läkare kan använda medicinering för att behandla vissa svårigheter som är vanliga vid ASD. Med medicinering kan en person med ASD få färre problem med:

 • Irritabilitet
 • Aggression
 • Repetitivt beteende
 • Hyperaktivitet
 • Attentionsproblem
 • Opmärksamhetsproblem
 • Ängest och depression

.

Leave a Reply