Zalving is de Heilige Geest Zelf

Zalving is de Heilige Geest Zelf
Zalving is de Heilige Geest Zelf

Zalving is de Heilige Geest Zelf. Zalving is niet een substantie, een ding, een voorwerp, een vloeistof, een olie, etc, maar het is een Persoon; de Heilige Geest

Isa 61:1 De Geest van de Here GOD is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft om den armen goede tijding te verkondigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om vrijheid te verkondigen aan de gevangenen en bevrijding uit de duisternis aan de gevangenen

De zalving is de Heilige Geest Zelf

De Geest van de Here God (Jes 61:1) is de Heilige Geest.

Toen Jezus zei,

De Geest des Heren is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft om aan de armen goede tijding te verkondigen. Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen bevrijding te verkondigen en aan blinden herstel van het gezichtsvermogen, om verdrukten vrij te laten (Lc 4,18)

Jezus zei daarmee dat Hij gezalfd was door de Heilige Geest.

Wanneer ontving Jezus deze zalving? Toen Hij gedoopt werd door de aangestelde Johannes de Doper, die gekomen was om Hem te openbaren (Johannes 1:31) en wel op deze wijze,

Mt 3:16-17 Zodra Jezus gedoopt was, ging Hij uit het water omhoog. Op dat moment werd de hemel geopend, en zag de Geest van God neerdalen als een duif en op Hem neerdalen. En een stem uit de hemel zei: “Deze is mijn Zoon, die Ik liefheb; met Hem heb Ik Mijn welbehagen.”

De Geest van God, de Heilige Geest, daalde op Jezus neer als een duif en een licht – de Zalving

De discipelen wandelden met Jezus, maar werden nooit gezalfd totdat Jezus werd gekruisigd, stierf en herrees. En tweemaal ontvingen zij de zalving (Heilige Geest) als volgt;

1. Toen Jezus op hen blies en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest’

Johannes 20:22 Toen Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei: ‘Ontvang de Heilige Geest’.

Hier werden de discipelen gedoopt met de Heilige Geest – de zalving verplaatste zich van bij hen te zijn naar in hen te wonen; de in-zalfing.

Denk eraan dat de discipelen nooit met water werden gedoopt, want toen Jezus door Johannes de Doper met water werd gedoopt, eindigde Johannes’ bediening en werd de doop met water vervangen door de doop met de Heilige Geest, zoals Johannes getuigt,

Mt 3:11 Ik doop u inderdaad met water tot bekering; maar Hij, die na mij komt, is machtiger dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen: Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur

2. Tijdens het Pinksterfeest (Wekenfeesten)

Jezus instrueerde Zijn discipelen voordat Hij opsteeg om te gaan wachten op de belofte (Handelingen 1:4). Het is tijdens het Wekenfeest toen de zalving, de Heilige Geest, op hen neerdaalde – de Zalving op; de Kracht (Handelingen 1:8)

Acts 2:1-3 Toen de dag van Pinksteren kwam, waren zij allen tezamen op één plaats. Plotseling kwam er een geluid als van een hevige rukwind uit de hemel en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En er verschenen hun gespleten tongen als van vuur, en het zat op ieder van hen.

Zie de 2 soorten zalving – in en op

De in zalving maakt je een bruid van Christus (de gemeente), terwijl de op zalving is voor de prediking van het evangelie; het is voor degenen die geroepen, gekneed en gezonden zijn.

Zie verschil tussen geroepen worden en zenden

Zalfing is voor een doel.

Toen Jezus zei dat Hij gezalfd is, openbaarde Hij het doel van de zalving … omdat Hij Mij gezalfd heeft om de armen goede tijding te verkondigen. Hij heeft Mij gezonden om de gevangenen bevrijding te verkondigen en de blinden herstel van het gezicht, om de verdrukten vrij te laten (Lc 4,18)

De doop met de Heilige Geest, in zalving, is tot verlossing. Het is de in zalving die u tot een bruid van Christus maakt, een gemeente.

We zien Paulus in Korinthe aan de met water gedoopten vragen of zij met de Heilige Geest gedoopt waren – zij wisten niet van de Heilige Geest. En door Paulus ontvingen zij de Heilige Geest waardoor zij een bruid van Christus werden. (Handelingen 19)

De doop met water maakt je niet tot een bruid van Christus (gemeente), maar de doop met de Heilige Geest wel. Velen werden door Johannes de Doper gedoopt, maar vervolgden, lasterden, misbruikten Jezus – kwamen om.

Tiende geven, offeren, vasten, offeren, naar de kerk gaan, behoeftigen helpen, dienen in een bediening, het evangelie prediken, etc maakt je geen Bruid van Christus (gered) maar de Heilige Geest die in je woont, in zalving, doop met de Heilige Geest doet dat.

Het is de in zalving die maakt dat je door de Geest geleid wordt en je gehoorzaam bent – Zonen van God zijn zij die door de Geest geleid worden (Romeinen 14). Velen die zich vandaag de dag van Christus noemen worden geleid door vele dingen niet door de Geest van God; de Heilige Geest.

De zalving bij is de kracht van de prediking van het evangelie. Het is deze zalving die demonen uitdrijft, geneest, bevrijdt, gevangenen bevrijdt, enz. Het is de zalving die wonderen en wonderen verricht.

Zalf Op redt niet, alleen zalving in doet dat – wanneer je de zalving verliest ga je ten onder.

Een persoon kan de zalving in verliezen maar nog steeds de zalving op hebben zoals Saul en naar de hel gaan (ten onder gaan). Iemand kan het evangelie prediken met wonderen en wonderen en toch omkomen. Ik zag velen die het evangelie predikten in de hel.

Zie mijn reis in de hel, je zult naar de hel gaan omdat je Gods wil niet doet en waarom de Heilige Geest vertrekt

Velen beweren met hun mond gezalfd te zijn, Bruid van Christus te zijn, maar ze zijn het niet. Hoe weet u dat iemand gezalfd is?

Hoe de Zalving (de Heilige Geest) in een Persoon te identificeren

De Heilige Geest die in een Persoon woont (in zalving) wordt gekend door;

1. Te kijken naar de tempel

Onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest (1Kor 6:9). Wanneer u naar een tempel buiten kijkt, ziet u God?

Velen beweren gezalfd te zijn, maar hun tempel is een tempel van Satan met gruwelen, vervloekte dingen, vreemde goden, gekleed als hoeren, enz – de Heilige Geest kan niet wonen in het zoeken.

Kijk naar wat er uit die tempel komt – als het haat, argumenten, roddels, geruchten, vuile taal, misbruik, enz zijn, is de Heilige Geest niet in die tempel.

Een tempel in wie de Geest van God woont, is van binnen en van buiten heilig

2. Vruchten van de Heilige Geest

Een tempel in wie de Heilige Geest woont, openbaart Zijn vruchten.

Gal 5: 22-23 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, verdraagzaamheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.

Dromen en visioenen zijn geen tekenen van zalving want de Heilige Geest kan je dromen geven als hij bij je is, niet in je. Denk aan Farao droomde, Nebukadnezar droomde, etc

Zie de 3 relaties van de Heilige Geest met mensen

Spreken in tongen is geen teken van de Doop met de Heilige Geest. Zie het spreken in tongen

De zalving bij wordt geopenbaard door tekenen, wonderen en tekenen (Mc 16:15-19). Veel mensen die u het evangelie ziet prediken beweren gezalfd te zijn en zenden dat zij het niet zijn. het Koninkrijk Gods is niet in woord maar in Kracht.

Dagelijks wanneer u iemand hoort zeggen: ‘Ik ben gezalfd’ en hen vraagt wat de zalving is, het doel ervan – zij weten het nog niet beweren gezalfd te zijn.

Een president van een natie hoeft niet te zeggen: ‘Ik ben de president’ maar een vervalser moet schreeuwen om herkend te worden. Een gezalfd persoon roept niet ‘Ik ben gezalfd’ want zelfs de demonen weten het maar een vervalser moet roepen.

Redenering een man die gezalfd is om het evangelie te prediken zal zichzelf geen titels gaan geven en roepen b.v. profeet, apostel, evangelist, etc omdat die persoon dienstbaarheid kent en de zalving door tekenen wonderen en wonderen Zichzelf openbaart.

Zie Jezus Christus dienaren geven zichzelf geen titels

Ga niet roepen ‘ben gezalfd – Zalving openbaart Zichzelf en als Hij inderdaad in u is, zullen zelfs demonen zeggen dat deze man/vrouw inderdaad gezalfd is.

Zalving is de Heilige Geest maar tegenwoordig wordt zalving veranderd in voorwerpen, huizen, oliën, zeep, ornamenten, etc – het is hekserij. Zie zalfolie (volgende onderwijs)

Alle andere zalving die u beweert te hebben of mensen beweren te hebben of hebben ontvangen en het is niet de Heilige Geest, dat zijn demonen – u hebt bevrijding nodig.

Jezus komt

Bekeert u

Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij

Leave a Reply