Urheilupsykologia

Stressi

Se on ärsyke, joka saa aikaan positiivisen tai negatiivisen reaktion tietyssä tilanteessa. Se tuottaa sekä fysiologisia että psykologisia oireita.

”negatiivisten fysiologisten tilojen ja psykologisten reaktioiden malli, joka esiintyy tilanteissa, joissa ihmiset kokevat hyvinvointiinsa kohdistuvia uhkia, joihin he eivät ehkä pysty vastaamaan.”
Lazarus (1984)

Stressi voidaan siis selittää kahtena muotona:

 • Eustressi – tämä on positiivista ja antaa tunteen täyttymyksestä ja kiihottumisesta. Se voi lisätä keskittymistä, tarkkaavaisuutta ja taitotasoa. Jotkut urheilijat etsivät ja tarvitsevat aktiivisesti stressaavia tilanteita.
 • Distressi – tämä on stressin negatiivinen muoto ja aiheuttaa ääritapauksissa ahdistusta ja pelkoa. Se on yleensä haitallista urheilusuoritukselle.

Sstressin vaikutukset suorituskykyyn

Riippuen urheilijan taitotasosta, kilpailun tasosta tai persoonallisuudesta stressillä voi olla suuri vaikutus suorituskykyyn. Jos urheilija kokee vaatimuksen haasteena (Eustress) tai uhkana (Distress), tuloksena on motivaation ja suorituskyvyn lisääntyminen verrattuna vastaavasti huolen lisääntymiseen ja suorituskyvyn heikkenemiseen.

Sstressin syyt

Aurheilijat reagoivat eri tavoin samassa tilanteessa, tässä muutamia tärkeimpiä stressin syitä:

 • Sisäinen – sairaus, uni, A-tyypin persoonallisuus
 • Ulkoinen – ympäristö, muut ihmiset, ammatillinen

Ahdistus

Tämä on negatiivinen tunnetila, joka liittyy stressiin, huolen tunteisiin, hermostuneisuuteen ja pelkoon. Ahdistuksen syyt ovat pitkälti samat kuin stressiin liittyvät syyt. Ahdistuneisuutta on kahta päätyyppiä:

 • Trait-ahdistuneisuus – tämä on persoonallisuuden ydin ja johdonmukainen huoli/käyttäytyminen tilanteesta riippumatta
 • State-ahdistuneisuus – tämä on muuttuvaa ja vaihtelee tilanteen mukaan. Se on tilapäinen mielialatila ja se käsittää kaksi tyyppiä:
  • Kognitiivinen tilan ahdistuneisuus – huolen määrä
  • Somaattinen tilan ahdistuneisuus – on havaitsemisesta johtuvia fysiologisia muutoksia

Ahdistuneisuuden vaikutukset urheilusuoritukseen

Kun urheilija kokee huolestuneisuutta ja negatiivisia ajatuksia (kognitiivinen tilan ahdistuneisuus), se saa aikaan sen, että päätöksenteko muuttuu puutteelliseksi ja keskittymiskyky laskee aiheuttaen virheiden lisääntymistä. Tätä voidaan seurata somaattisen tilan ahdistuneisuusreaktioiden lisääntymisestä, johon kuuluu sykkeen, hikoilun ja verenpaineen nousu. Osa näistä ahdistusoireista on urheilusuorituksen kannalta hyödyllisiä, mutta jos urheilija kokee niiden tapahtuvan siksi, että hän ei pysty vastaamaan toiminnan vaatimuksiin, ne lisäävät kognitiivista tilan ahdistuneisuutta entisestään.

Arousal

Arousalilla tarkoitetaan psykologista vireystilaa ja ennakointia, joka valmistaa kehoa toimintaan. Yksittäisillä urheilijoilla on erilainen arousal-taso ja se on joko negatiivinen tai positiivinen mutta neutraali.

Arousalin teoriat

Urheilusuoritusta ja sen suhdetta arousaliin voidaan osoittaa useilla teorioilla:

 • Drive Theory
 • Inverted U hypothesis
 • Catastrophe Theory
 • Zone of Optimal Functioning (ZOF) Theory

Drive Theory

Se on lineaarinen suhde kiihottuneisuuden ja suorituskyvyn välille, kun kiihottuneisuus nousee sot ot nousee myös suorituskyky.

Todisteet viittaavat kuitenkin siihen, että tämä teoria on merkityksellinen vain tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen urheilija voi olla yliherkistynyt ja suorituskyky laskee.

Käänteinen U-hypoteesi

Tässä teoriassa väitetään, että on olemassa optimaalinen kiihottumisen taso (joka vaihtelee urheilulajeittain ja urheilijoittain). Suoritustaso on korkeimmillaan optimaalisessa kiihottumispisteessä. Jos arousal on liian alhainen tai liian korkea, suorituskyky on alhaisempi.

Katastrofiteoria

Tämä teoria eroaa käänteisen U:n hypoteesista yhdistämällä arousalin ja ahdistuksen. Jos urheilija kokee korkean kognitiivisen tilan ahdistuneisuuden tason, kun arousal nousee kohti urheilijan kynnysarvoa, urheilija kokee dramaattisen suorituskyvyn laskun. Tämä teoria perustuu myös siihen, että optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi tarvitaan sekä arousalia että kognitiivista ahdistusta.

Zone of Optimal Functioning (ZOF) (Hanin)

Stressin, ahdistuneisuuden ja arousalin suhde vaikuttaa kaikki motivaatioon ja suorituskyvyn paranemiseen tiettyyn pisteeseen asti. Optimaaliseen suorituskykyyn liittyy kuitenkin monia muita muuttujia, jotka vaikuttavat arousaliin ja yksilöön:

Persoonallisuus
Extrovertit suoriutuvat hyvin kiihtyneinä
Introvertit suoriutuvat parhaiten matalilla kiihtymystasoilla

Tehtävä
Yksinkertainen/karkea suoriutui paremmin korkeilla kiihtymystasoilla
Kompleksinen/hienoasteinen
suoriutui paremmin matalilla kiihtyvyystasoilla

Vaiheeseen oppimisen
Autonominen vaihe suoriutuu paremmin korkeilla arousalitasoilla
Kognitiivinen ja assosiatiivinen vaihe suoriutuvat paremmin matalilla arousalitasoilla

Toisin kuin käänteisen U:n hypoteesi ZOF väittää, että yksilöt suoriutuvat optimaalisesti eri arousalitasoilla riippuen edellä mainituista tekijöistä, siksi kaikki urheilijat eivät suoriudu optimaalisesti käännetyn U:n huipulla.

Persoonallisuus Tehtävätyyppi Oppimisen vaiheet
Aurheilija A
Matalan toimintakyvyn vyöhyke
(matala kiihottuminen)
Introvertti Yksinkertaiset/karkeat taidot, e.g. Shotput kognitiivinen/assosiatiivinen vaihe
Athlet C
High Zone of Functioning
(high arousal)
extrovertti kompleksiset/hienot taidot, esim. Spin-keilaus Autonominen

Arousalin vaikutus urheilusuoritukseen

Jos suorittaja kokee arousal-tason positiiviseksi, sillä on positiivinen vaikutus suoritukseen (vyöhykkeelle pääseminen). Jos muutokset kuitenkin koetaan negatiivisiksi, se lisää sekä somaattista että kognitiivista tilan ahdistusta. Tukehtumista esiintyy korkean paineen tilanteissa, ja tämä kohonnut tila aiheuttaa äärimmäistä hermostuneisuutta ja suorituksen katastrofia.

Sstressin, kiihtymyksen ja ahdistuksen hallinta

Progressiivinen lihasrelaksaatio on tekniikka, jota käytetään lihasten jännityksen poistamiseen. Tämän tekniikan avulla urheilija voi supistaa rentoutumista ja jännitystä lihaksissa. Siinä yhdistyy myös hengityksen hallinta, joka auttaa somaattisen tilan ahdistuksen oireisiin. Tätä biofeedback-ohjausta on monenlaista.

Imagerian avulla urheilijat voivat lisätä/vähentää kiihtymys- ja ahdistustasoa visualisoimalla aiempien positiivisten suoritusten näkökohtia. Jos tarvitaan psyykkausta, urheilija keskittyy suorituksiin, jotka vaativat paljon energiaa ja kohonneen kiihtymyksen tunteita. Jos ahdistusta ja stressiä on vähennettävä, urheilija keskittyy hyvinvoinnin ja positiivisuuden tunteisiin.

Self-talk keskittyy siihen, että suorittaja vakuuttaa itsensä siitä, että hän on tarpeeksi hyvä suorittaakseen ja pelatakseen hyvin, useimmat urheilijat ovat käyttäneet sitä, esim. ”Come On you can do it!”.

Self-confidence

Urheilupsykologit, valmentajat ja urheilijat työskentelevät ahkerasti luottavaisuuden luomiseksi urheilijaan. Jo käsitellyt tekniikat auttavat ja tukevat urheilijan itseluottamusta. On tärkeää kehittää arvokkuuden ja onnistumisen tunnetta ja keskittyä onnistuneisiin suorituksiin.

Pikatarkistus

 • Stressi on ärsyke, joka johtaa positiiviseen tai negatiiviseen reaktioon tietyssä tilanteessa. Se tuottaa sekä fysiologisia että psykologisia oireita.
 • Stressillä on kaksi muotoa: Eustressi – tämä on positiivista ja antaa täyttymyksen ja kiihottumisen tunteen. Distressi – tämä on stressin negatiivinen muoto ja aiheuttaa ääritapauksissa ahdistusta ja pelkoa.
 • Riippuen urheilijan taitotasosta, kilpailun tasosta tai persoonallisuudesta stressillä voi olla suuri vaikutus suoritukseen.
 • Ahdistus on negatiivinen tunnetila, joka liittyy stressiin, huolen tunteisiin, hermostuneisuuteen ja huolestuneisuuteen.
 • Ahdistuneisuutta on kahta päätyyppiä: Trait-ahdistuneisuus – tämä on persoonallisuuden ydin, State-ahdistuneisuus – tämä on muuttuvaa ja vaihtelee tilanteen mukaan.
 • Tilapelkoa on kahdenlaista: Kognitiivinen tila-ahdistus – huolen määrä, Somaattinen tila-ahdistus – on havaitsemisesta johtuvia fysiologisia muutoksia
 • Arousalilla tarkoitetaan psykologista vireystilaa ja ennakointia, joka valmistaa kehoa toimintaan.
 • Urheilusuoritusta ja sen yhteyttä arousaliin voidaan osoittaa useilla teorioilla: Drive-teoria, käänteisen U:n hypoteesi, katastrofiteoria, ZOF-teoria (Zone of Optimal Functioning)

Leave a Reply