Screening for Iron Deficiency Anemia and Iron Supplementation in Pregnant Women to Improve Maternal Health and Birth Outcomes: Recommendation Statement

Kliniska överväganden

Patientpopulation som övervägs

Denna rekommendation behandlar screening och tillskott av järn hos gravida kvinnor och ungdomar som bor i USA och som inte har symtom på järnbristanemi. Den behandlar inte gravida kvinnor som är undernärda, har symtom på järnbristanemi eller har särskilda hematologiska tillstånd eller näringsbehov som kan öka deras behov av järn. Screening för järnbristanemi hos små barn behandlas i ett separat rekommendationsutlåtande (tillgängligt på http://www.uspreventiveservicestaskforce.org).

RÅDGÅNGAR FÖR PRAKTIKEN OM I UTSTÄLLNINGEN

Potentiell börda som kan förebyggas. Baserat på äldre uppgifter varierar uppskattningarna av prevalensen av järnbristanemi hos gravida kvinnor i USA mellan 2 % och 27 %, med högre siffror i senare trimester och i minoritetsbefolkningar.2 Baserat på beräkningar av järn i hela kroppen från 1999 till 2006 års uppgifter från National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), är den uppskattade prevalensen av järnbrist hos gravida kvinnor 18,6 %. 16,2 % av dessa har också anemi.1 Med tanke på den fysiologiska hemodilution som normalt sker under graviditetens senare skeden kan det dock vara svårt att fastställa exakta prevalenssiffror för anemi hos gravida kvinnor.

Flera faktorer har identifierats som kan öka en gravid kvinnas risk för järnbristanemi, bland annat en kost som saknar järnrika livsmedel (t.ex. en vegetarisk kost med otillräckliga järnkällor), mag- och tarmsjukdomar och/eller mediciner som kan minska järnabsorptionen (t.ex. antacida) och ett kort intervall mellan graviditeterna. Svarta och mexikansk-amerikanska kvinnor har högre prevalens av järnbrist än vita kvinnor och kvinnor med paritet 2 eller högre. Bevisen för ytterligare riskfaktorer, t.ex. lägre utbildningsnivå och familjeinkomst, har varit mindre samstämmiga. På grundval av en genomgång av litteraturen fann USPSTF begränsad evidens för användningen av riskprognosverktyg för att identifiera gravida kvinnor som löper ökad risk för järnbristanemi.

Många observationsstudier har undersökt sambandet mellan negativa hälsoutfall för mödrar och spädbarn (t.ex. blödning efter förlossningen, för tidig födsel, låg födelsevikt och perinatal död) och järnbrist eller järnbristanemi under graviditeten, men resultaten har varit ofullständiga.2

Möjliga skador. Skadorna med screening för järnbristanemi har inte studerats väl, men är sannolikt små. Potentiella nackdelar med screening är bland annat falskt positiva resultat, ångest och kostnader. Rapporterade biverkningar av järntillskott eller behandling med järn inkluderar begränsade gastrointestinala symtom, mörkare färg på urin eller avföring, färgning av tänder och tandkött samt läkemedelsinteraktioner med andra läkemedel.

Aktuell praxis. Graden av screening för järnbristanemi och järntillskott hos gravida kvinnor av kliniker är inte väl dokumenterad. Baserat på anekdotiska bevis är det dock troligen vanligt förekommande. Dessutom kan det finnas andra skäl att screena för anemi hos gravida kvinnor, t.ex. för att förbereda för kejsarsnittsförlossning eller förväntad blodförlust under en komplicerad förlossning. Äldre uppgifter från 1988 visar att 97 % av de gravida kvinnor som fick förlossningsvård rapporterade att de fått rådet att ta ett multivitamin-mineraltillskott.3 Baserat på NHANES-uppgifter från 1996-2006 rapporterade 77 % av de gravida kvinnorna att de använt ett tillskott under de senaste 30 dagarna och de använde oftast ett multivitamin som innehöll 48 mg järn.4

SKRITIGHETSTEST

Mätning av serumhemoglobin- eller hematokritnivåerna är ofta det första steget som används i primärvårdens praktik.

BEHANDLING

Behandlingen av järnbristanemi hos gravida kvinnor liknar den som sker hos icke-gravida kvinnor och innefattar ytterligare järnintag genom orala järnpiller, prenatala vitaminer och kost. Den vanliga dosen är 60 till 120 mg elementärt järn per dag.2,5 Intravenös järnbehandling används också under graviditeten.

UPPLEMENTATION

Förlossningsvitaminer innehåller ofta en låg dos av järn; den vanliga dosen som förskrivs i början av graviditeten är 30 mg elementärt järn per dag. Högre doser (60 till 100 mg elementärt järn per dag) förskrivs ibland i populationer med ökad risk för järnbristanemi.2

Övriga metoder för att förebygga

Dietärt järn. Enligt Institute of Medicine är det rekommenderade kosttillskottet för järn hos gravida kvinnor 27 mg per dag. Naturliga livsmedelskällor för järn är bland annat vissa frukter, grönsaker, kött och fjäderfä. Institute of Medicine noterar också att icke-hemiskt järn, som finns i vegetarisk kost, kan absorberas sämre än hemiskt järn, som finns i kost som innehåller kött; därför kan järnbehovet vara nästan dubbelt så stort hos kvinnor som äter en rent vegetarisk kost.6

Förstärkt bröd och spannmålsprodukter (t.ex. spannmål) är också viktiga potentiella järnkällor.7,8 Den federalt reglerade järnberikningen av amerikanska livsmedelsprodukter började 1941, och järninnehållet i berikade spannmålsprodukter har ökat med åren.7 Man uppskattar att mer än 50 % av järnet i den amerikanska livsmedelsförsörjningen kommer från järnberikade spannmålsprodukter.7,8

Leave a Reply