Furlow palatoplasty for management of velopharyngeal insufficiency: a prospective study of 148 consecutive patients

Bakgrund: Syftet med studien var att beskriva talresultat i en stor serie av patienter som genomgått Furlow palatoplasty för behandling av velopharyngeal insufficiens och att testa om preoperativ velopharyngeal spaltstorlek och andra patientkarakteristika signifikant påverkar dessa resultat.

Metoder: Insamlade data omfattade ålder vid operationstillfället, kirurg, typ av spalt, syndromdiagnos, preoperativ velopharyngeal spaltstorlek som bestämdes med videonasendoskopi samt preoperativa och postoperativa perceptuella talbedömningar. Deskriptiv statistik togs fram och ordinal logistisk regression av utfallsvariabeln, postoperativ velopharyngeal insufficiency severity score, utfördes.

Resultat: I denna serie på 154 patienter hade 148 fullständiga perceptuella taldata. Av dessa 148 patienter hade 72 procent förbättring av svårighetsgraden av velopharyngeal insufficiens efter ingreppet och 56 procent hade fullständig upplösning av velopharyngeal insufficiens. Postoperativ insufficiens bedömdes som ingen eller minimal (dvs. upplösning) hos 38 av 52 patienter (73 procent) med en liten preoperativ velopharyngeal klyfta, 26 av 51 patienter (51 procent) med en måttlig preoperativ klyfta och fyra av 21 patienter (19 procent) med en stor preoperativ klyfta. Preoperativ velopharyngeal gapstorlek var signifikant associerad (p < 0,0001) med postoperativ insufficiens vid ordinal multivariat logistisk regression efter kontroll för preoperativ insufficiens och andra kovariater. Det fanns inget signifikant samband mellan syndromdiagnos, ålder vid Furlow palatoplasty (yngre än 5 år jämfört med äldre), kön, kirurg eller förekomst av submucös gomspalt och postoperativt talresultat, varken i de ojusterade eller justerade analyserna.

Slutsatser: Preoperativ velopharyngeal gapstorlek, som bestämdes med nasendoskopi, var signifikant associerad med postoperativ velopharyngeal insufficiens svårighetsgrad efter Furlow palatoplasty. En liten spaltstorlek är förknippad med större sannolikhet för upplösning.

Leave a Reply