Annullering av äktenskap i Nevada

Om du letar efter en annullering av äktenskap i Las Vegas kan vi hjälpa dig. Det finns två typer av annulleringar enligt Nevada lag; de där äktenskapet var ”ogiltigt” och de där äktenskapet var ”voidable.”

Vad gör ett äktenskap ogiltigt i Nevada?

Ett äktenskap som utförs i Nevada är automatiskt ”ogiltigt” på något av två villkor: att parterna är släkt med varandra genom blodet närmare än kusiner och kusiner i andra hand, eller om någon av parterna har ”en före detta man eller hustru som då lever”. Om ett äktenskap är ogiltigt av någon av dessa anledningar krävs ingen annulleringsförklaring eller annat rättsligt förfarande för att upplösa det. Icke desto mindre vill parter under sådana omständigheter ofta ha ett papper som förklarar att äktenskapet inte var ett äktenskap, och domstolen kan utfärda en ”förklaring om ogiltighet av ett ogiltigt äktenskap” om den ombeds att göra det. Ogiltigförklaring av ett äktenskap på grund av bigami ”utesluter inte” åtal för brottet bigami.

I allmänhet behandlar lagen ett ogiltigt äktenskap som om det aldrig hade ägt rum. Enligt Nevadas lag ”återupplivas” dock inte underhållsbidrag som ska betalas enligt villkoren i en tidigare skilsmässa och som avslutades av det andra äktenskapet om man får en annullering av ett senare äktenskap.

När är ett äktenskap ogiltigt i Nevada?

Ett ”ogiltigt” äktenskap betraktas som giltigt tills det ogiltigförklaras på begäran av en part som har skäl att göra en sådan begäran. Möjliga grunder för att förklara ett äktenskap ogiltigt är följande: (1) Bristande samtycke från förälder eller vårdnadshavare (för en minderårig under 18 år), (2) bristande förståelse, (3) bedrägeri, eller (4) grunder för att förklara ett kontrakt ogiltigt enligt rättvisan.

En begäran om ”bristande förståelse” kan grundas på grovt berusningstillstånd, sinnessjukdom eller mentalt handikapp osv. Möjliga argument som ligger till grund för ett påstående om ”bedrägeri” skulle kunna vara när det finns ett döljande av en fråga som är central för begreppet äktenskap, t.ex. oförmåga eller hemlig avsikt att inte leva tillsammans, skaffa barn eller ha sexuella förbindelser.

Det är den sista kategorin (”grunder för att förklara ett avtal ogiltigt i rättvisan”) som omfattar många annulleringsanspråk i modern tid, som grundas på sådana avtalsliknande påståenden som ömsesidig missbedömning, otillbörlig påverkan, tvång, oaktsamma felaktiga framställningar osv.

När ett äktenskap är ogiltigt på grund av sinnessjukdom eller bedrägeri, kan en annullering inte begäras av dessa skäl om parterna, efter det att sinnessjukdomen återställts eller bedrägeriet avslöjats, fritt fortsätter att leva tillsammans som man och hustru.

Hur lång tid efter ett äktenskap kan man få en annullering i Nevada?

Det finns ingen exakt tidsgräns inom vilken en annulleringstalan måste väckas. I rättspraxis anges att när en annullering beviljas efter ett påstått äktenskap av betydande längd ska den egendom som paret förvärvade under denna tid delas lika. Nevada lag föreskriver att alla barn som föds ur ett annullerat äktenskap betraktas som legitima. Underhållsbidrag ska dock uppenbarligen inte beviljas i annulleringsärenden utom vid konstaterande av bedrägeri eller ond tro.

Måste jag bo i Nevada för att få en annullering i Nevada?

Om det äktenskap som ska ogiltigförklaras genomfördes i Nevada, finns det inget krav på bosättning. Om det äktenskap som ska ogiltigförklaras genomfördes utanför Nevada måste en av parterna vara bosatt i Nevada i minst sex veckor innan talan väcks (samma regel som för skilsmässa, se grunder och jurisdiktion). Det finns en viss tveksamhet när det gäller ikraftträdandedatumet för en annulleringsförklaring som meddelats på grundval av ett av de yrkanden som anger att äktenskapet är ogiltigt. Vissa fall tyder på att annulleringen anses föreligga först från och med dagen för domen, men annan rättspraxis tyder på att när ett annullerbart äktenskap förklaras ogiltigt genom annullering var äktenskapet ogiltigt ab initio (dvs. från och med dagen för äktenskapet).

WILLICK LAW GROUP har processat i ett antal annulleringstvister, från båda sidor, i en mängd olika sakliga sammanhang. Sådana fall kan vara komplexa och utmanande, men noggrann utredning, förberedelse och presentation leder ofta till ett korrekt resultat.

Länkar till andra webbplatser

  • NRS 125.290 – Void Marriage
  • NRS 122.020 – Personer som kan ingå äktenskap; samtycke från förälder eller förmyndare
  • NRS 125.440 – Dom för eftersläpande betalning av underhåll (vid annulleringstalan)
  • NRS 125.300 – Äktenskap som kan ogiltigförklaras: Orsaker till annullering
  • NRS 125.360 – Annullering av äktenskap som ingåtts inom delstaten: Inget krav på bosättning
  • NRS 125.370 – Annullering av äktenskap som inte ingåtts i delstaten: Jurisdiction of District Court
  • NRS 125.410 – Issue of Marriage are Legitimate
  • Clark County Self-Help Center

Leave a Reply