Anestesikonsulten

  • Author
  • Recent Posts
Anestesiläkare vid Stanford vid Associated Anesthesiologists Medical Group
Richard Novak, MD är en Stanford-läkare som är certifierad i anestesiologi och internmedicin.Dr Novak är adjungerad klinisk professor vid avdelningen för anestesiologi, perioperativ och smärtmedicin vid Stanford University, medicinsk chef vid Waverley Surgery Center i Palo Alto, Kalifornien, och medlem av Associated Anesthesiologists Medical Group i Palo Alto, Kalifornien.
email [email protected]
telefon 650-465-5997

Senaste inlägg av anestesikonsulten (se alla)
  • LÄKARE ANESTHESIOLOGER JOB MARKNADEN SER EXCELLENT ut – 28 jan 2021
  • DE TIO MEST BETYDANDE FORSKNINGARNA I ANESTHESIOLOGIN UNDER DET SENASTE DECENTALET – 14 jan 2021
  • HUR ÄNDAS PANDEMIER?EXAMINING THE 1918 SPANISH FLU PANDEMIC – 17 Dec 2020

Hur höga är anestesiologins felbehandlingar? Betalar anestesiologer de högsta skadeståndsförsäkringarna?

In ett ord: ”Nej.”

Anestesiologiska missöden kan leda till kritiska händelser som död eller koma, men under de senaste decennierna har förbättringar av operationsteknik och utbildning i operationssalar lett till färre sådana händelser.

För 1985 berodde anestesimisstag för dödsfall eller hjärndöd oftast på syrebrist patientens hjärta eller hjärna. Två viktiga genombrott kom på 1980-talet för att hjälpa anestesiologerna att ta hand om dig: 1) pulsoximetern och 2) koldioxidhållningsmätaren.

Pulsoximetern, som utvecklades av Nellcor och Stanford-anestesiologen William New, M.D., är en anordning som fästs på patientens fingertopp. En lysdiod lyser ett rött ljus genom fingret, och en sensor på motsatt sida av fingret mäter graden av rödhet i det pulserande blodflödet i fingret. Ju rödare blodet är, desto mer syre finns det. En dator i pulsoximetern beräknar en poäng, kallad syremättnad, som är ett tal från 0-100 %. En syremättnad som är lika med eller högre än 90 % korrelerar med en säker mängd syre i det arteriella blodet. Ett värde på 89 % eller lägre korrelerar med en farligt låg syrehalt i blodet. Med hjälp av pulsoximetern kan läkarna från sekund till sekund veta om patienten får tillräckligt med syre. Om syremättnaden sjunker under 90 % agerar läkarna snabbt för att diagnostisera och behandla orsaken till den låga syrehalten. En patient kan vanligtvis uthärda en kort period med låg syremättnad, t.ex. upp till 2 eller 3 minuter, utan bestående skador på hjärnan eller hjärtstillestånd på grund av ett syrefattigt hjärta.

Den end-tidala koldioxidmonitorn (CO2-monitorn) är en anordning som mäter koncentrationen av CO2 i gasen som en patient andas ut vid varje andetag. Vid normal ventilation innehåller varje utandningsluft koldioxid i varje utandningsluft. När ingen koldioxid mäts finns det ingen ventilation, och läkaren måste agera snabbt för att diagnostisera och behandla orsaken till den bristande ventilationen.

Före uppfinningen av dessa två monitorer var det möjligt för en narkosläkare att av misstag placera en andningsslang i patientens matstrupe, i stället för i luftstrupen, utan att veta om felet förrän patienten drabbades av hjärtstillestånd. När de två monitorerna har lagts till visar bristen på koldioxid (det finns ingen koldioxid i magsäcken eller matstrupen) från end-tidal CO2-monitorn omedelbart att slangen sitter på fel ställe. Anestesiologen kan då ta bort tuben, återuppta maskventilation med syrgas och försöka sätta tillbaka tuben i luftröret. Om syrehalten i patientens blod sjunker under 90 % är detta en andra uppgift som indikerar att patienten riskerar hjärnskador eller hjärtstillestånd.

I början av 1990-talet skapade American Society of Anesthesiologists dessutom en Algoritm för svåra luftvägar (Difficult Airway Algorithm), som är ett steg-för-steg tillvägagångssätt som anestesiologer ska följa när uppgiften att placera en andningsslang för en anestesi är utmanande eller svår. Algoritmen dikterar en vårdstandard för utövare, och detta framsteg i utbildningen minskade antalet felbehandlade luftvägar.

På 1980-talet utgjorde anestesikrav för kirurgisk anestesi 80 % av de avslutade skadeståndskraven mot anestesiologer (American Society of Anesthesiologists Closed Claims database). På 2000-talet sjönk denna siffra till 65 %. Hjärnskador stod för 9 % av anspråken och nervskador stod för 22 % av anspråken (23 % var permanenta och handikappande, inklusive förlust av lemfunktion eller paraplegi eller quadriplegi). Mindre vanliga anspråk var luftvägsskador (7 % av anspråken), känslomässigt lidande (5 % av anspråken), ögonskador inklusive blindhet (4 % av anspråken) och medvetenhet under allmän anestesi (2 % av anspråken).

De sjunkande premierna för anestesiologers felbehandlingar återspeglar minskningen av antalet katastrofala anestesipriser för esofagusintubation, dödsfall och hjärndöd.

År 1985 var den genomsnittliga premien för felbehandlingar 36 224 dollar per år för en försäkring på 1 miljon dollar per anspråk/ 3 miljoner dollar per år. År 2009 sjönk detta till 21 480 dollar, en slående 40-procentig minskning (Anesthesia in the United States 2009, Anesthesia Quality Institute)

Specialiteter med högst risk att drabbas av felbehandlingskrav är neurokirurgi (19,1 procent), thorax- och kardiovaskulärkirurgi (18,9 procent) och allmänkirurgi (15,3 procent). Specialiteter med lägst risk är familjemedicin (5,2 procent), barnmedicin (3,1 procent) och psykiatri (2,6 procent). Anestesiologer placerar sig i mitten av gruppen, med 7 procent. (Risk för felbehandling enligt läkarspecialitet, Jena, et al, N Engl J Med 2011). Från 1991 till 2005 identifierades i artikeln 66 skadestånd för felbehandlingar som översteg 1 miljon dollar, vilket utgjorde mindre än 1 % av alla utbetalningar. Obstetrik och gynekologi stod för flest utbetalningar (11), följt av patologi (10), anestesiologi (7) och pediatrik (7).

Det viktiga budskapet är att anestesi har allvarliga risker, men att dessa risker har minskat avsevärt under de senaste åren på grund av förbättringar i övervakning och utbildning. Jämfört med andra specialiteter är risken för att en anestesiolog ska bli stämd ungefär genomsnittlig bland amerikanska medicinska specialiteter.

De mest populära inläggen för lekmän på The Anesthesia Consultant är bland annat:

Hur lång tid tar det att vakna upp från allmän anestesi?

Varför tog det så lång tid för mig att vakna upp från allmän anestesi?

Har jag en andningsrör under anestesi?

Vad är de vanligaste anestesimedicinerna?

Hur säker är anestesi på 2000-talet?

Vill jag bli illamående efter allmän anestesi?

Vad är riskerna med anestesi för barn?

De mest populära inläggen för anestesiprofessionella på The Anesthesia Consultant är:

10 trender för framtidens anestesi

Skall man avbryta anestesi vid en kaliumnivå på 3,6?

12 viktiga saker att veta när du närmar dig slutet av din anestesiutbildning

Skulle du avbryta en operation vid ett blodtryck = 178/108?

Råd för att klara anestesinämndens muntliga prov

Vilka personliga egenskaper är nödvändiga för att bli en framgångsrik anestesiolog?

Leave a Reply