Anna O., Geval van

Anna O. was het eerste geval dat door Joseph Breuer werd beschreven in zijn Studies over Hysterie (1895d). Haar echte naam, Bertha Pappenheim, werd onthuld door Ernest Jones in zijn biografie van Freud uit 1953, waardoor zijn tijdgenoten geschokt waren. Toen Breuer haar voor het eerst zag tegen het eind van november 1880, was Bertha Pappenheim, een vriendin van Martha Bernays (Freud’s toekomstige vrouw), ongeveer 22 jaar oud. Haar problemen waren uitgelokt toen haar vader, van wie zij veel hield, ernstig ziek werd. Haar symptoom was een “nerveuze hoest”, waarvan Breuer al snel vaststelde dat het van hysterische oorsprong was. Spoedig kreeg zij ook andere symptomen: scheelzien, gedeeltelijke verlamming, gezichtsstoornissen en een gebrek aan gevoel in haar rechterarm. Ze vertoonde ook wisselende bewustzijnstoestanden, wat Breuers aandacht trok als een teken van een zelfhypnotische toestand die hij geleidelijk voor therapeutische doeleinden zou gebruiken.

Deze symptomen werden gevolgd door spraakstoornissen (ze kon alleen Engels spreken en werd daarna stom), wat Breuer tot de conclusie bracht dat ze iets verborg en aan het praten moest worden gebracht. Dit therapeutisch inzicht werd gevolgd door een verbetering van haar toestand, maar de dood van haar vader in april 1881 veroorzaakte een terugval. Het was in die tijd dat zij lange verhalen begon te vertellen in een zeer dramatische stem tijdens haar zelf opgewekte hypnotische toestanden ’s avonds. Deze gingen gepaard met heftige affecten die de betekenis ervan benadrukten. Zij noemde deze eerste “catharsis” de praatkuur en soms schoorsteenvegen.

Het was waarschijnlijk in de zomer van 1881, waarschijnlijk midden augustus (hoewel Henri Frédéric Ellenberger zegt dat het in de eerste maanden van 1882 gebeurde), dat zich een voorval voordeed dat van grote betekenis zou zijn voor de toekomst van Breuer’s methode. Anna weigerde vloeistoffen te drinken, maar in haar hypnotische toestand onthulde ze dat ze ervan walgde de hond van haar vriendin uit haar glas te zien drinken. Toen ze wakker werd vroeg ze om een glas water. De etiologische functie van de “cathartische methode” was geboren en Breuer liet haar voor elk van haar symptomen de herinnering aanwijzen van de “primitieve scène” waaruit ze voortkwamen maar die blijkbaar vergeten was.

Tussen december 1881 en juni 1882 verscheen er een nieuw symptoom, dat leidde tot een hernieuwing van wat ze een jaar eerder had meegemaakt, zoals blijkt uit Breuers aantekeningen van dat moment. Dit “uitpraten” (1895d, p. 36), zoals Breuer het noemde, was echter niet eenvoudig: “Het werk van het herinneren was niet altijd een gemakkelijke zaak en soms moest de patiënte zich grote inspanningen getroosten. Bij een gelegenheid werd onze hele voortgang voor enige tijd belemmerd omdat een herinnering weigerde naar boven te komen” (p. 37). Freud zou later belangrijke conclusies trekken over deze “weerstand” van de kant van de patiënt.

In 1882 had Breuer echter weinig begrip van “overdracht,” en dit bleef zo tot in 1895, toen hij zijn beschrijving van deze intelligente, intuïtieve, en vriendelijke vrouw voltooide: “Het element van seksualiteit was verbazingwekkend onontwikkeld in haar. De patiënte, wier leven mij bekend werd in een mate waarin het leven van de een zelden bekend is aan de ander, was nooit verliefd geweest; en in al het enorme aantal hallucinaties dat zich tijdens haar ziekte voordeed, kwam dat element van het geestelijk leven nooit naar voren” (1895d, p. 21-22).

In het kielzog van Breuers kleurloze relaas zijn een aantal mysteries en legenden gegroeid rond de omstandigheden van het verbreken van zo’n sterke affectieve relatie. In feite zou Breuer naar haar bed zijn geroepen op de avond dat zij afscheid van elkaar namen na de beëindiging van de behandeling. Ze bevond zich midden in een hysterische crisis en deed alsof ze aan het bevallen was “van dokter Breuer’s kind.” Ernest Jones schrijft dat Breuer “het huis ontvluchtte in het koude zweet. De volgende dag vertrokken hij en zijn vrouw naar Venetië voor een tweede huwelijksreis, die resulteerde in de verwekking van een dochter; het meisje dat in deze merkwaardige omstandigheden werd geboren, zou bijna zestig jaar later zelfmoord plegen in New York”(Jones, 1953, Vol. 1, p. 148).

In feite heeft historisch onderzoek aangetoond dat dit verhaal onjuist is. Anna O. werd in juli 1882 op verzoek van Breuer opgenomen in de kliniek van Kreuzlingen. Zij leed aan neuralgische pijnen van de nervus trigeminus, die Breuer ertoe hadden gebracht haar steeds sterkere doses morfine toe te dienen, waarvan zij uiteindelijk moest worden gespeend. Wij weten dat Bertha Pappenheim, ook al was Breuer niet langer haar arts, geleidelijk aan genas en na 1895 haar leven en schrijven wijdde aan het helpen van jonge Joodse meisjes, alleenstaande moeders en weeskinderen. Ze was een van de eerste “maatschappelijk werksters” en haar werk leverde haar de bewondering op van iedereen die haar kende tot aan haar dood op 28 mei 1936.

Wat Breuer betreft, hij en zijn vrouw vluchtten die zomer niet naar Venetië maar brachten hun vakantie door in Gmunden, bij de Traunsee in Oostenrijk. Hun dochter Dora werd geboren op 11 maart 1882, drie maanden voor het einde van Anna O.’s behandeling. Maar zulke legenden sterven moeilijk en de tegenstanders van Freud en de psychoanalyse blijven er gebruik van maken.

Breuer bleef zorgen voor “nerveuze” patiënten en beschreef zijn behandelingsmethode aan zijn jonge protégé Freud op 18 november 1882, en opnieuw in juli 1883. Dit was het uitgangspunt voor het etiologisch onderzoek dat Freud, enigszins gedesillusioneerd door Jean Martin Charcot’s gebrek aan belangstelling voor het verhaal, pas bijna tien jaar later kon beginnen.

In zijn “Over de geschiedenis van de psychoanalytische beweging” (1914d), sprak Freud, die altijd had gemeld dat de oorsprong van de psychoanalyse lag in “de kathartische methode van J. Breuer,” (in 1910a, bijvoorbeeld), over het overdrachtsaspect dat tot dan toe was verwaarloosd: “Nu heb ik sterke redenen om te vermoeden dat Breuer, nadat al haar symptomen waren verlicht, uit verdere aanwijzingen de seksuele motivatie van deze overdracht moet hebben ontdekt, maar dat de universele aard van dit onverwachte verschijnsel hem ontging, met als gevolg dat hij, als geconfronteerd met een ‘onaangenaam zelfs’, alle verdere onderzoek afbrak” (1914d, 12).

Op 2 juni 1932 gaf Freud in een brief aan Stefan Zweig nadere bijzonderheden over het einde van Anna O.’s behandeling, terwijl hij herinneringen ophaalde aan Breuer: “Op de vraag wat er met haar was, antwoordde zij: ‘Nu komt het kind van Dr. B.!’ Op dat moment hield hij de sleutel in zijn hand die de ‘deuren van de Moeders’ zou hebben geopend, maar hij liet hem vallen. Met al zijn grote intellectuele gaven was er niets Faustiaans in zijn natuur. Gegrepen door conventionele afschuw sloeg hij op de vlucht en liet de patiënt over aan een collega.”

Het verhaal van Anna O. is altijd een bron van onenigheid geweest. In 1895 werd het gepubliceerd, in de eerste plaats om aan te tonen dat de cathartische methode, daterend uit 1881-1882, voorafging aan het door Pierre Janet gepubliceerde onderzoek. In 1953 werd het door Jones gebruikt om de moed en wetenschappelijke creativiteit van Freud aan te tonen in vergelijking met de vermeende lafheid van Breuer. Na het onderzoek van Henri Frédéric Ellenberger en Albrecht Hirsch-müller is de werkelijke geschiedenis beter bekend, en hoewel de geromantiseerde voorstelling van de therapie niet langer aan de aandacht van de psychoanalytische gemeenschap kan ontsnappen, bevat zij nog steeds sporen van het latere denken van Freud. In elk geval rechtvaardigen de verdraaiingen van de geschriften niet om te geloven, zoals de tegenstanders van de psychoanalyse zoals Mikkel Borch-Jacobsen ons willen doen geloven, dat Breuer en Freud charlatans waren en Bertha Pappenheim gewoon een “oplichtster” was.”

Alain de Mijolla

Zie ook: Breuer, Josef; Kathartische methode; Vijf Lezingen over Psycho-Analyse ; Studies over Hysterie ; Hypnoïde toestanden; Pappenheim, Bertha.

Bibliografie

Edinger, Dora. (1963). Bertha Pappenheim: Leben und Schriften. Frankfurt: D. Edinger.

Ellenberger, Henri F. (1970). De ontdekking van het onbewuste: De geschiedenis en evolutie van de dynamische psychiatrie. New York: Basic Books.

–. (1972). “L’histoire d’Anna O.’: Étude critique avec documents nouveaux. In Médecines de l’âme. Parijs: Fayard, 1995. (Herdruk uit L’évolution psychiatrique, 37 (4), 693-717.)

Freud, Sigmund, en Breuer, Josef. (1895d). Studies over hysterie. SE, 2: 48-106.

Freeman, Lucy. (1972). Het verhaal van Anna O. New York: Walker.

Hirschmüller, Albrecht. (1978). Fysiologie en psychoanalyse in het leven en werk van Josef Breuer. Bern-Stuttgart: Hans Huber.

Jones, Ernest. (1953-1957). Sigmund Freud. Leven en werk. Londen: Hogarth.

Leave a Reply