Frontiers in Neuroscience

Introduction

Aivojen sukupuolisesta dimorfismista on näyttöä (esim, Coffey ym., 1998; Sacher ym., 2013), ja uudet lääketieteelliset teoriat korostavat sukupuolispesifisen lääketieteen merkitystä riskitekijöiden, epidemiologian ja hoitotulosten kannalta (esim. Mielke ym., 2014). Jotta käyttäytymis- sekä toiminnallisista kuvantamistutkimuksista voitaisiin poimia olennaista ja kattavaa tietoa, sukupuolen sisällyttäminen olennaisena tekijänä on erittäin kiinnostavaa (Sacher et al., 2013). Tässä katsauksessa korostetaan tätä merkitystä kemosensorisen tieteen kannalta, jossa kemosignaalien tiedetään herättävän itsessään sukupuolispesifisen vaikutuksen.

Termi ”feromonit” (niin sanotut kemosignaalit) keksittiin vuonna 1959 Peter Karlsonin ja Martin Lüscherin toimesta, jotka määrittelivät ne ”aineiksi, joita yksilö erittää ulospäin ja jotka toinen samaan lajiin kuuluva toinen yksilö vastaanottaa, jolloin ne laukaisevat spesifistä reaktiota, esimerkiksi tietyn käyttäytymisen tai kehitystapahtuman” (Karlson ja Lüscher, 1959). Näiden semiokemikaalien etsiminen on edelleen kemiallisen ekologian ja kommunikaatiotutkimuksen vaikeasti saavutettava tavoite. Nykyään on selvää, että kemosignaaleilla on merkittävä rooli eri lajien sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ja viestinnässä. Tiedetään hyvin, että eläimet pystyvät viestimään affektiivisista tiloista, kuten stressistä, hälytyksestä, pelosta, ahdistuksesta tai seksuaalisesta kiinnostuksesta, manipuloimalla ihostaan tuotettuja kemosignaaleja (Kiyokawa, 2004; Kiyokawa et al., 2006). Eläimillä näitä signaaleja käsittelevät yhdessä vomeronasaalielin (VNO) ja ylimääräiset hajujärjestelmät sekä pääasiallinen hajujärjestelmä (Chamero ym., 2012; Petrulis, 2013). Laaja kirjallisuus, joka käsittelee VNO:ta, tarjoaa vain vähän yksimielisyyttä VNO:n olemassaolosta ihmisillä (katsaus, ks. Meredith, 2001). Vaikka ihmisillä havaittiin kohdussa samanlainen rakenne kuin eläinten VNO:lla (Knecht et al., 2003), sama rakenne ei ole jatkuvasti havaittavissa aikuisilla (Trotier et al., 2000; Trotier, 2011). Toistaiseksi ei ole selvää, onko ihmisen VNO olemassa ja onko sillä merkitystä kemikaalisignaalien havaitsemisessa (Frasnelli ym., 2011).

Monien ihmiskehon alueiden – kuten jalkojen, suun tai erityisesti kainaloiden alueiden – tiedetään tuottavan hajuja, jotka toimivat kemikaalisignaaleina (Pause, 2012). Hiljattain Gelstein et al. (2011) havaitsivat, että kyyneleet välittävät kemikaalisignaaleja, ja jopa korvavahan on ehdotettu kykenevän kuljettamaan kemosensorista tietoa (Prokop-Prigge et al., 2014). Ihmisen hiki on kuitenkin laajimmin tutkittu kemikaalisignaalien välittäjä (Porter ja Moore, 1981; Lundström ym., 2008; Zhou ja Chen, 2008; Zernecke ym., 2010; Albrecht ym., 2011).

Vaikka ihmisen kehon hajucocktail voi sisältää reilusti yli 200 yksittäistä komponenttia (Zeng ym., 1996), intensiivisimmin tutkittu komponentti on steroidi 4,16-androstadien-3-oni (AND). AND-molekyylin kemiallinen rakenne on hyvin samankaltainen kuin androstenonin, joka on tunnettu eläinferomoni (Melrose et al., 1971). Erityisesti AND:n erityiset poikkisukupuoliset ominaisuudet ja sen vaikutus ihmisen käyttäytymiseen ja psykofysiologisiin tapahtumiin ovat herättäneet paljon huomiota viimeaikaisessa tutkimuksessa.

Seuraavissa osioissa keskitytään tutkimukseen, joka käsittelee AND:n käyttäytymiseen ja psykofysiologisiin vaikutuksiin sekä sen neuronaaliseen prosessointiin korostaen sen sukupuolispesifisiä ja poikkisukupuolisia ominaisuuksia.

AND:n käyttäytymis- ja psykofysiologiset vaikutukset

AND on yksi niistä aineista, joiden tiedetään moduloivan psykologisia ja fysiologisia tiloja sekä ihmisen käyttäytymistä tiedostamattomalla tavalla (Lundström ja Olsson, 2005). Tiedetään, että AND liittyy tiettyihin poikkisukupuolisiin ominaisuuksiin, ja se on viime aikoina herättänyt paljon huomiota erityisesti sen vaikutuksesta naisten psykofysiologiaan (Jacob ja McClintock, 2000; Jacob ym., 2001, 2002; Lundström ja Olsson, 2005; Wyart ym., 2007). On kuitenkin näyttöä siitä, että AND vaikuttaa myös miesten psykofysiologiaan ja käyttäytymiseen (Bensafi ym., 2003, 2004). Nämä sukupuolispesifiset vaikutukset tekevät AND:stä erityisen mielenkiintoisen, mutta ne myös aiheuttavat tiettyjen tulosten tulkintavirheitä, jotka johtuvat sekoittuneista tutkimusryhmistä ja tutkimusten puutteellisesta kuvauksesta. Taulukossa 1 on yleiskatsaus sukupuolispesifisiin tutkimuksiin ja tuloksiin.

TAULUKKO 1
www.frontiersin.org

Taulukko 1. Sukupuolispesifiset tutkimukset. AND:n aiheuttamat käyttäytymis- ja psykofysiologiset tulokset.

Tiedot aiemmista käyttäytymis- ja psykofysiologisista tutkimuksista esitetään seuraavissa osioissa näytteen sukupuolen mukaan luokiteltuina.

Tutkimukset, joissa AND:tä on tutkittu naispuolisessa näytteessä

Naisten koehenkilöiden AND-altistukseen liittyviä psykofysiologisia ilmenemismuotoja on raportoitu, ja ne ovat pohjautuneet AND:n havaitsemiseen syljen kortisolipitoisuuksissa (Wyart et al., 2007) ja autonomisen fysiologian tasot osoittivat merkittävää hengitys- ja sydämen taajuuden vähenemistä sekä ihon konduktanssin ja ruumiinlämmön nousua (Grosser et al., 2000). Tämän lisäksi Lundström ja kollegat ehdottivat, että AND lisäsi naisten keskittyneisyyden tunnetta (Lundström ym., 2003) ja aiheutti lisääntynyttä tarkkaavaisuutta myös AND:n tietoisen havaitsemisen ulkopuolella (Lundström ja Olsson, 2005). Lisäksi kemosensoristen tapahtumiin liittyvien potentiaalitallenteiden (ERP) analyysit paljastivat, että AND käsiteltiin 13-20 prosenttia nopeammin kuin hedonisesti ja intensiteettiluokitukseltaan samankaltaiset hajuaineet (Lundström et al., 2006b). Erityisesti AND: n yleisesti ehdotetun roolin osalta lisääntymiskäyttäytymisessä kaksi tutkimusta (Thorne et al., 2002; Saxton et al., 2008) osoittavat, että miesten arviot naisen houkuttelevuudesta muokkautuvat tämän erityisen kemosignaalin vaikutuksesta siten, että AND-ehdossa naisten arviot ovat korkeammat, kun taas toisessa kokeessa (Lundström ja Olsson, 2005) tätä vaikutusta ei pystytty vahvistamaan.

Saxton ym. (2008), jotka arvioivat AND:n vaikutusta nopeassa deittailutapahtumassa, väittivät, että AND:n ehdotettu kontekstiyhteysriippuvuus voi esiintyä vain miespuolisen henkilön läsnä ollessa (Jacob ym., 2001; Lundström ja Olsson, 2005). Lisäksi viimeaikainen kirjallisuus viittaa siihen, että AND vahvistaa sukupuolensisäisiä kilpailustrategioita naisilla (Parma ym., 2012).

AND:n roolista modulaattori-kemosignaalina on keskusteltu myös siinä yhteydessä, että se toimii linkkinä hormonaalisen tilan ja tämän erityisen steroidin välillä: Vaikka suun kautta otettavia ehkäisyvälineitä käyttävät naiset ovat herkempiä ympäristön hajuille, hedelmälliset naiset osoittivat suurempaa herkkyyttä lisääntymiseen liittyville kemosignaaleille, kuten androstadienonille (Lundström ym., 2006a). Mitä tulee AND:n vaikutukseen mielialaan, AND:n havaittiin lisäävän naisten positiivista mielialaa, jolloin he tunsivat olevansa rentoutuneempia, rauhallisempia ja vapaampia negatiivisista tunteista (Grosser ym., 2000; Preti ym., 2003). Toisessa tutkimuksessa raportoitiin, että ympäristöllä, tavalla ja sillä, kuka kokeen suoritti, on merkitystä havaintoon. Lundström ja Olsson (2005) korostivat sosiokokeellisten olosuhteiden vaikutusta naisilla, jotka osoittivat muutoksia itse raportoidussa mielialassa vain silloin, kun kokeellisen vuorovaikutuksen suoritti miespuolinen kokeen suorittaja, ja ehdottivat näin jälleen kontekstista riippuvaista vaikutusta AND:lle.

Tutkimukset, joissa tutkitaan AND:tä miespuolisessa näytteessä

Miespuolisia näytteitä hyödyntävät tutkimukset ovat harvinaisia. Ainoa AND:n vaikutusta miehillä tutkiva tutkimus ilmestyi hiljattain, ja se osoitti, että AND vaikutti suoraan miesten yhteistyökäyttäytymiseen lisäämällä sellaista käyttäytymistä (Huoviala ja Rantala, 2013).

Tutkimukset, joissa tutkitaan AND:aa sekalaisissa otoksissa

Määrittelimme sekalaisilla otoksilla tehdyiksi tutkimuksiksi ne tutkimukset, joissa tutkimusasetelmassa oli mukana miehiä ja naisia.

Sympaattisen hermoston aktivoivien vaikutusten osalta Jacobin ym. tutkimus (2001) pystyi vahvistamaan AND:n ehdotetut rauhoittavat vaikutukset naisten fysiologiaan, kuten edellä olevassa jaksossa esiteltyä naisnäytettä käyttävässä tutkimuksessa jo ehdotettiin (ks. jakso ”Tutkimukset, joissa tutkitaan AND:a naisnäytteessä”; Grosser ym, 2000). Vaikka AND:n antaminen johti ihon lämpötilan kohoamiseen miehillä ja lämpötilan laskuun naisilla, AND lisäsi ihon konduktanssia molemmilla sukupuolilla, ja naisilla havaittiin huomattavasti suurempi vaikutus, mikä osoittaa, että kiihottava vaikutus oli yleisempi naisilla kuin miehillä (Jacob et al., 2001). Mielenkiintoista on, että AND:n aktivoivat vaikutukset olivat riippuvaisia sosioeksperimentaalisesta kontekstista, sillä naisten reaktioita havaittiin vain miespuolisen tutkijan hoitamissa istunnoissa. Jotkin muut havainnot korostivat AND:n kontekstiriippuvuutta vastaavalla tavalla. Vaikka neutraalissa kontekstissa tai kontekstissa, jossa oli vähän sosiaalista vuorovaikutusta, annettu AND ei vaikuttanut autonomisen hermoston toimintoihin, se mahdollisti lisääntyneen seksuaalisen kiihottumisen seksuaalisesti kiihottavassa kontekstissa sukupuolesta riippumattomalla tavalla (Bensafi et al., 2004; Hummer ja McClintock, 2009). Saman seksuaalisesti kiihottavan kontekstin aikana hengitysnopeus, erityisesti miehillä, laski, kun taas ihon lämpötila nousi molemmilla sukupuolilla (Bensafi ym., 2004).

Psykologisten muuttujien osalta AND:lla raportoitiin olevan toisistaan poikkeavia vaikutuksia miehillä ja naisilla, kuten psykofysiologisten tilojen osalta osoitettiin; kun AND:n antaminen johti miehillä lisääntyneisiin negatiivisiin tunteisiin (Jacob ja McClintock, 2000), erityisesti epämiellyttävissä ympäristöissä (Bensafi ym., 2004), naisilla negatiivista vaikutusta ei saatu aikaan. AND:n kontekstiriippuvuuteen keskittyen todettiin, että naisilla positiiviset tunteet pysyivät yllä surullisena aikana (Bensafi ym., 2004) ja lisääntyivät neutraalissa kontekstissa (Jacob ja McClintock, 2000).

Lisäksi eräässä toisessa tutkimuksessa, jossa analysoitiin AND:n vaikutusta mielialaan ja kivun havaitsemiseen, päädyttiin siihen tulokseen, että altistuminen tälle steroidille johti mielialatilojen kohenemiseen vain naisilla (Villemure ja Bushnell, 2007). Tämän havainnon perusteella kirjoittajat esittivät lisäksi hypoteesin, että naisilla olisi alhaisempi kipuaistimus, kun he altistuvat AND:lle. Tämä oletus ei kuitenkaan vahvistunut, sillä mielenkiintoista kyllä, naiset osoittivat lisääntynyttä havaittua kipua (Villemure ja Bushnell, 2007).

Kokeentekijän sukupuolen vaikutus AND-kokeen lähtötason vasteeseen on äskettäin havaittu myös jyrsijöillä (Sorge ym., 2014). Tulevien tutkimusten osalta olisi otettava huomioon alustavat havainnot AND:n sukupuolesta poikkeavista vaikutuksista psykofysiologisiin sekä psykologisiin muuttujiin, erityisesti AND:n kontekstiriippuvuus. Tämä kontekstiriippuvuus tulisi implisiittisesti huomioida kokeita suunniteltaessa sekä tuloksia tulkittaessa, jotta vältettäisiin tulkintaharha.

Neuronaaliset korrelaatit AND

Viime vuosina lukuisat neurokuvantamistutkimukset ovat antaneet tietoa tavallisten hajuaineiden hermostollisesta prosessoinnista hajuradalla (katsauksen osalta katso Lundström et al., 2011). Siinä missä tavalliset hajut aktivoivat tavallisesti temporaalisen ja frontaalisen risteyksen, niin sanotun piriformisen aivokuoren, amygdalan, insulan ja orbitofrontaalisen aivokuoren, vartalon hajujen on yleisesti havaittu laukaisevan verkoston, joka sijaitsee pääasiallisen hajujärjestelmän ulkopuolella, mukaan luettuina takimmainen cingulaarinen aivokuori, takaraivokehän gyrus (okcipitaalihyrrä), kulmakehän gyrus (angulaarihyrrä) ja etummaisen cingulaarisen aivokuoren aivokuori (katsauksen osalta ks. Lundström ym. ja Olsson (2010)). Seuraavassa osiossa pyritään antamaan lukijalle yleiskatsaus kemosignaalin AND:n neuronaalisesta käsittelystä.

Neurokuvantamistutkimukset ovat havainnollistaneet sukupuolisidonnaista tulosta, mutta toinen merkittävä havainto on syytä erityisesti huomioida – seksuaalisen suuntautumisen vaikutus. Tästä johtuen seuraavat jaksot jaetaan sukupuolispesifiseen neuronaaliseen prosessointiin ja seksuaalisen suuntautumisen vaikutukseen.

Voidaksemme havainnollistaa seuraavissa kappaleissa käsiteltyjä löydöksiä selkeämmin, annamme lukijalle yleiskatsauksen AND:n indusoimista hermostollisista aktivaatiomalleista, jotka on luokiteltu sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen mukaan (ks. kuvio 1).

KUVIO 1
www.frontiersin.org

Kuvio 1. Aksiaaliset keskimääräiset anatomiset kuvat päällekkäin AND:n indusoiman neuraalisen aktivaation kanssa, joka on saatu eri toiminnallisista kuvantamistutkimuksista (ks. taulukko 2). Vertailtavuuden parantamiseksi otimme mukaan kaikki positroniemissiotomografiatutkimukset (PET-tutkimukset), joissa käytettiin samaa merkkiainetta ja erityistä feromonin kaltaista yhdistettä, joka indusoi neuronaalisen aktivaation (ks. taulukko 2). Koska tiettyjen koeryhmien tuloksia käytettiin uudelleen kontrolleina kaikissa näissä tutkimuksissa, nämä aktivoinnit kuvataan kerran. Vokselit korostettiin 10 mm:n pallolla. Seksuaalisen suuntautumisen vaikutuksen havainnollistamiseksi aktivoinnit heteroseksuaalisilla (vihreä) ja homoseksuaalisilla (punainen) miehillä, heteroseksuaalisilla (keltainen) ja homoseksuaalisilla (syaani) naisilla sekä ei-homoseksuaalisilla transseksuaalisilla miehistä naisiin – transsukupuolisilla on kartoitettu erikseen (A). Sukupuolispesifiset erot aktivaatiomalleissa on esitetty (B) (hetero- ja homoseksuaaliset miehet; sininen) ja (C) (hetero- ja homoseksuaaliset naiset sekä mies- ja naispuoliset transsukupuoliset; oranssi).

TAULUKKO 2
www.frontiersin.org

TAULUKKO 2. Yleiskatsaus graafiseen suunnitteluun sisältyvistä tutkimuksista.

Sukupuolittainen AND:n hermostollinen prosessointi

Vaikaiset positroniemissiotomografiatutkimukset (PET-tutkimukset), joissa tutkittiin AND:n havaitsemisen hermostollisia korrelaatteja, viittasivat sukupuolittaiseen hermostolliseen aktivaatioon, jossa hypotalamuksen rata aktivoitui merkittävästi heteroseksuaalisilla naisilla, mutta heteroseksuaalisilta miehiltä puuttui tämä hypotalamuksen aktivaatio ja sen sijaan sen sijaan aktivoitui hajuaivokuoren alueita (Savic et al., 2001, 2005, 2009; Berglund ym. 2006, 2008; Hillert ym. 2007; Ciumas ym. 2009). Toisin kuin näissä PET-tutkimuksissa, äskettäisessä fMRI-tutkimuksessa havaittiin kuitenkin sukupuolispesifistä hypotalamuksen aktivoitumista (Burke et al., 2012). Kun kirjoittajat käyttivät erilaisia AND-pitoisuuksia, naisilla osoitettiin merkittävästi suurempaa hypotalamuksen aktivaatiota kuin miehillä, kun käytettiin korkeampaa pitoisuutta (10 mM). Tämä vastaa aiempia tutkimuksia. Kun osallistujat altistettiin kuitenkin keskisuurille pitoisuuksille (0,1 mM), miehet osoittivat huomattavasti voimakkaampaa hypotalamuksen vastetta kuin osallistuneet naiset (Burke et al., 2012). Nämä tulokset saivat kirjoittajat päättelemään, että AND herättää hypotalamuksen vasteet molemmissa sukupuolissa ärsykkeen pitoisuudesta riippuvaisella tavalla. Verrattaessa näitä tuloksia Savicin ja työtovereiden tutkimussarjaan (Savic et al., 2001, 2005, 2009; Berglund et al., 2006, 2008; Hillert et al., 2007; Ciumas et al., 2009) on kuitenkin huomattava, että Burke et al. (2012) käyttivät muita hajun annostelumenetelmiä, yhdisteiden konsentraatioita sekä toista kuvantamismenetelmää, jotka kaikki yhdessä vaikuttivat mahdollisuuksiimme verrata tuloksia suoraan.

Seksuaalisen suuntautumisen vaikutus AND:n neuronaaliseen prosessointiin

Viime vuosikymmenen aivokuvantamistutkimukset ovat paljastaneet, että AND-stimulaatio tuottaa merkittäviä ja paikallisia ryhmävaikutuksia, jotka ovat näennäisesti riippuvaisia seksuaalisesta suuntautumisesta. On olemassa useita toiminnallisia neurokuvantamistutkimuksia, jotka käsittelevät aivokuoren vasteita feromoneille, jotka näyttävät olevan riippuvaisia seksuaalisesta suuntautumisesta; homoseksuaalisten miesten ja miesten ja naisten transseksuaalien havaittiin näyttävän samaa aktivoitumisreittiä kuin heteroseksuaaliset naiset, ts, osoittaen hypotalamuksen reaktioita altistuessaan AND: lle (Savic et ai., 2005; Berglund et ai., 2008).

Sitä vastoin Berglund ja kollegat päättelivät, että homoseksuaaliset naiset käsittelevät AND: ää samalla tavalla kuin heteroseksuaaliset miehet, nimittäin hajuaivokuoren osien kautta (Berglund et ai., 2006). Nämä havainnot (Savic ym., 2005; Berglund ym., 2006, 2008) ovat erittäin tärkeitä, jotta voidaan korostaa olemassa olevia todisteita seksuaalisen suuntautumisen vaikutuksista hermostolliseen prosessointiin myös muilla tutkimusalueilla. Äskettäin Perryn ym. (2013) käyttäytymis- ja neurokuvantamistulokset osoittivat empatian olevan yhteydessä sukupuoleen sekä seksuaaliseen mieltymykseen. Lisäksi tutkimuksessa, jonka tarkoituksena oli luonnehtia alueellista homogeenisuutta ja toiminnallista liitettävyyttä levon aikana, havaittiin merkittäviä eroja homo- ja heteroseksuaalisten miesten välillä (Hu et ai., 2013). Näin ollen olisi oletettavaa olla harkitsematta kykyä käyttää tätä muuttujaa moduloivana tekijänä homogeenisten koehenkilöryhmien saavuttamiseksi.

JA-EST epäjohdonmukaisuus

Kuten edellä todettiin, AND käsitellään sukupuolispesifisellä tavalla; toistaiseksi kuitenkin vain harvat tutkimukset ovat käsitelleet toiminnallisia näkökohtia hermotoiminnan ulkopuolella. Useimmissa julkaistuissa tutkimuksissa, joissa tutkittiin AND:n vaikutusta neuraalisiin prosesseihin, oli mukana myös toinen potentiaalinen ihmisen feromoni, nimittäin estra-1,3,5(10),16-tetraen-3-oli (EST) (Savic et al., 2001, 2005, 2009; Berglund et al., 2006, 2008; Hillert et al., 2007; Ciumas et al., 2009). EST:tä on havaittu muun muassa raskaana olevien naisten virtsan luonnollisena komponenttina (Thysen ym., 1968). Mielenkiintoista on, että tämän estrogeenin kaltaisen steroidin antaminen aiheuttaa AND:tä täydentävän vaikutuksen. Siinä missä AND:n antaminen aiheutti naisilla hypotalamuksen aktivoitumisen ja miehillä yleisten hajualueiden aktivoitumisen, EST:n käsittely tapahtuu diametrisesti päinvastaisella tavalla, nimittäin heteroseksuaalisilla miehillä hypotalamuksen kautta ja heteroseksuaalisilla naisilla hajuaivokuoren osien kautta (Savic ym., 2001, 2005, 2009; Berglund ym., 2006, 2008; Hillert ym., 2007; Ciumas ym., 2009). Tällä täydentävällä suhteella näyttäisi olevan suuri fysiologinen merkitys.

AND:iin verrattuna EST:n erityiset psykofysiologiset mittarit ovat suurelta osin tuntemattomia. Kuitenkin, vaikka Bensafi et al. (2003) tulokset osoittivat, ettei EST:llä ollut vaikutusta fysiologiseen kiihottumiseen, samat kirjoittajat havaitsivat EST:n vaikuttavan fysiologiseen kiihottumiseen sisällöstä riippuvaisella tavalla (Bensafi et al., 2004). Tutkittaessa AND:n ja EST:n tietoista hajuaistimusta eläinmallissa Laska et al. (2006) saivat sukupuolisidonnaisen vaikutuksen, kun he havaitsivat hajuherkkyyttä AND:lle naaraspuolisilla mutta ei urospuolisilla hämähäkkiapinoilla, kun taas vasteita suurimpiin EST-pitoisuuksiin havaittiin urospuolisilla mutta ei naaraspuolisilla apinoilla. Nämä tiedot korostavat myös näiden kahden feromonin kaltaisen yhdisteen sukupuolisidonnaista käsittelyä muissa kuin ihmiseläinmalleissa. Lopuksi nämä tulokset osoittavat, että EST:n psykofysiologisten vaikutusten tutkimukselle on huomattava tarve.

Loppuhuomautukset

Kuten on osoitettu, AND:n ei-tietoinen käyttö välittää ihmisen käyttäytymistä, psykofysiologiaa sekä kortikaalista prosessointia, jossa on erilaiset vasteet ja aktivoinnit miehillä ja naisilla. Aiempien havaintojen osalta kontekstuaalisen tilan ehdotettu vaikutus olisi otettava huomioon tutkimuksen jatkosuunnittelussa sekä tulosten tulkinnassa ja raportoinnissa. Lisäksi eri tutkimusten välisten tulosten eroavaisuudet korostavat entisestään tarvetta lisätutkimuksiin tällä alalla, erityisesti AND:n ali- ja ylikynnyksen soveltamisen alalla mahdollisten pitoisuusriippuvaisten vaikutusten poissulkemiseksi. Lisäksi kemosensorisen kuvantamisen tulo fMRI:n avulla mahdollistaa AND:n hermostollisen käsittelyn tiukemman ja ajallisesti yksityiskohtaisemman tutkimuksen. Lopuksi, kuten edellä esitetyt seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät neurokuvantamistulokset osoittavat, olisi huolehdittava siitä, että mukaan otetaan joko homogeeniset koehenkilöryhmät tai että demografisia ominaisuuksia kontrolloidaan huolellisesti. Näiden sukupuoleen ja seksuaaliseen mieltymykseen liittyvien vaikutusten välittävien mekanismien käyttäytymiseen, psykofysiologiseen ja neuraaliseen AND:n käsittelyyn olisi oltava jatkotutkimusten perustana.

Irintaristiriitojen selvitys

Tekijät ilmoittavat, että tutkimus suoritettiin ilman kaupallisia tai taloudellisia suhteita, jotka voitaisiin tulkita mahdolliseksi eturistiriidaksi.

Kiitokset

Tämä tutkimus sai tukea FWF:ltä (Veronika Schöpf, Karl-Heinz Nenning, Kathrin Kollndorfer, Jacqueline Krajnik: P23205-B09; Jacqueline Krajnik: Krajnik: KLI 252; Karl-Heinz Nenning: P22578-B19) ja EU (Karl-Heinz Nenning: FP7-ICT-2009-5/257528). Johan N. Lundströmiä rahoittaa Knut ja Alice Wallenbergin säätiö (KAW 2012.0141).

Albrecht, J., Demmel, M., Schöpf, V., Kleemann, A. M., Kopietz, R., May, J., et al. (2011). Miesten kemosensoristen signaalien haistaminen ahdistuneessa vs. ei-ahdistuneessa tilassa lisää naishenkilöiden tilan ahdistusta. Chem. Senses 36, 19-27. doi: 10.1093/chemse/bjq087

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text | CrossRef Full Text

Bensafi, M., Brown, W. M., Khan, R., Levenson, B. ja Sobel, N. (2004). Ihmisen sukupuolisteroidijohdannaisten yhdisteiden haistelu moduloi mielialaa, muistia ja autonomisen hermoston toimintaa tietyissä käyttäytymiskonteksteissa. Behav. Brain Res. 152, 11-22. doi: 10.1016/j.bbr.2003.09.009

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Bensafi, M., Brown, W. M., Tsutsui, T., Mainland, J. D., Johnson, B. N., Bremner, E. A., et al. (2003). Sukupuolisteroidijohdannaiset yhdisteet aiheuttavat sukupuolispesifisiä vaikutuksia autonomisen hermoston toimintaan ihmisillä. Behav. Neurosci. 117, 1125-1134. doi: 10.1037/0735-7044.117.6.1125

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Berglund, H., Lindström, P., Dhejne-Helmy, C. ja Savic, I. (2008). Miehestä naiseksi transsukupuoliset osoittavat sukupuoleen epätyypillistä hypotalamuksen aktivoitumista haistaessaan hajustavia steroideja. Cereb. Cortex 18, 1900-1908. doi: 10.1093/cercor/bhm216

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Berglund, H., Lindström, P., and Savic, I. (2006). Aivojen vaste oletetuille feromoneille lesbonaisilla. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 103, 8269-8274. doi: 10.1073/pnas.0600331103

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | Ristiintaulukoitu kokoteksti | Ristiintaulukoitu kokoteksti

Burke, S. M., Veltman, D. J., Gerber, J., Hummel, T., ja Bakker, J. (2012). Heteroseksuaalisilla miehillä ja naisilla on sekä hypotalamuksen vaste kemosignaalille androstadienonille. PLoS ONE 7:e40993. doi: 10.1371/journal.pone.0040993

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Chamero, P., Leinders-Zufall, T., and Zufall, F. (2012). Geeneistä sosiaaliseen viestintään: vomeronasaalielimen molekulaarinen aistiminen. Trends Neurosci. 35, 597-606. doi: 10.1016/j.tins.2012.04.011

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Ciumas, C., Lindén Hirschberg, A. ja Savic, I. (2009). Korkea sikiön testosteroni ja sukupuolisesti dimorfiset aivoverkot naisilla. Cereb. Cortex 19, 1167-1174. doi: 10.1093/cercor/bhn160

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text | CrossRef Full Text

Coffey, C. E., Lucke, J. F., Saxton, J. A., Ratcliff, G., Unitas, L. J., Billig, B., et al. (1998). Sukupuolierot aivojen ikääntymisessä: kvantitatiivinen magneettikuvaustutkimus. Arch. Neurol. 55, 169-179. doi: 10.1001/archneur.55.2.169

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text | CrossRef Full Text

Frasnelli, J., Lundström, J. N., Boyle, J. A., Katsarkas, A., and Jones-Gotman, M. (2011). Vomeronasaalielin ei osallistu endogeenisten hajujen havaitsemiseen. Hum. Brain Mapp. 32, 450-460. doi: 10.1002/hbm.21035

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Gelstein, S., Yeshurun, Y., Rozenkrantz, L., Shushan, S., Frumin, I., Roth, Y., et al. (2011). Ihmisen kyyneleet sisältävät kemosignaalin. Science 331, 226-230. doi: 10.1126/science.1198331

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text | CrossRef Full Text

Grosser, B. I., Monti-Bloch, L., Jennings-White, C. ja Berliner, D. L. (2000). Androstadienonin, ihmisen feromonin, käyttäytymis- ja elektrofysiologiset vaikutukset. Psychoneuroendocrinology 25, 289-299. doi: 10.1016/S0306-4530(99)00056-6

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Hillert, L., Musabasic, V., Berglund, H., Ciumas, C., ja Savic, I. (2007). Hajujen käsittely monikemikaaliyliherkkyydessä. Hum. Brain Mapp. 28, 172-182. doi: 10.1002/hbm.20266

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Hu, S., Xu, D., Peterson, B. S., Peterson, B., Wang, Q., He, X., et al. (2013). Aivoverkkojen yhteys lepotilassa homoseksuaalisten miesten seksuaaliseen mieltymykseen: tutkimus alueellisesta homogeenisuudesta ja toiminnallisesta liitettävyydestä. PLoS ONE 8:e59426. doi: 10.1371/journal.pone.0059426

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Hummer, T. A., ja McClintock, M. K. (2009). Oletettu ihmisen feromoni androstadienoni virittää mielen erityisesti emotionaaliseen tietoon. Horm. Behav. 55, 548-559. doi: 10.1016/j.yhbeh.2009.01.002

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Huoviala, P., ja Rantala, M. J. (2013). Oletettu ihmisen feromoni, androstadienoni, lisää miesten välistä yhteistyötä. PLoS ONE 8:e62499. doi: 10.1371/journal.pone.0062499

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Jacob, S., Garcia, S., Hayreh, D., ja McClintock, M. K. (2002). Musky-yhdisteiden psykologiset vaikutukset: androstadienonin vertailu androstenoliin ja muskoniin. Horm. Behav. 42, 274-283. doi: 10.1006/hbeh.2002.1826

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Jacob, S., Hayreh, D. J., and McClintock, M. K. (2001). Steroidien kemosignaalien kontekstiriippuvaiset vaikutukset ihmisen fysiologiaan ja mielialaan. Physiol. Behav. 74, 15-27. doi: 10.1016/S0031-9384(01)00537-6

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Jacob, S., ja McClintock, M. K. (2000). Steroidien kemosignaalien psykologisen tilan ja mielialan vaikutukset naisilla ja miehillä. Horm. Behav. 37, 57-78. doi: 10.1006/hbeh.1999.1559

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Karlson, P., ja Lüscher, M. (1959). Feromonit: uusi termi biologisesti aktiivisten aineiden luokalle. Nature 183, 55-56. doi: 10.1038/183055a0

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Kiyokawa, Y. (2004). Eri funktioita omaavia hälytysferomoneja vapautuu urosrottien ruumiinpinnan eri alueilta. Chem. Senses 29, 35-40. doi: 10.1093/chemse/bjh004

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Kiyokawa, Y., Shimozuru, M., Kikusui, T., Takeuchi, Y., and Mori, Y. (2006). Hälytysferomoni lisää urosrottien puolustus- ja riskinarviointikäyttäytymistä. Physiol. Behav. 87, 383-387. doi: 10.1016/j.physbeh.2005.11.003

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Knecht, M., Witt, M., Abolmaali, N., Hüttenbrink, K. B. ja Hummel, T. (2003). Ihmisen vomeronasaalielin. Nervenarzt 74, 858-862. doi: 10.1007/s00115-003-1573-7

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Laska, M., Wieser, A., and Salazar, L. T. H. (2006). Sukupuolikohtaiset erot hajuherkkyydessä ihmisen oletetuille feromoneille kädellisillä. J. Comp. Psychol. 120, 106-112. doi: 10.1037/0735-7036.120.2.106

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Lundström, J. N., Boesveldt, S., and Albrecht, J. (2011). Kemiallisten aistien keskusprosessointi: yleiskatsaus. ACS Chem. Neurosci. 2, 5-16. doi: 10.1021/cn1000843

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Lundström, J. N., Boyle, J. A., Zatorre, R. J., and Jones-Gotman, M. (2008). Kehon hajujen toiminnallinen neuronaalinen prosessointi eroaa samankaltaisten yleisten hajujen prosessoinnista. Cereb. Cortex 18, 1466-1474. doi: 10.1093/cercor/bhm178

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Lundström, J. N., Goncalves, M., Esteves, F. ja Olsson, M. J. (2003). Psykologiset vaikutukset alaraja-altistumisella oletetulle ihmisen 4,16-androstadien-3-onin feromonille. Horm. Behav. 44, 395-401. doi: 10.1016/j.yhbeh.2003.06.004

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Lundström, J. N., McClintock, M. K. ja Olsson, M. J. (2006a). Lisääntymistilan vaikutukset hajuherkkyyteen viittaavat hajuspesifisyyteen. Biol. Psychol. 71, 244-247. doi: 10.1016/j.biopsycho.2005.07.001

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Lundström, J. N., ja Olsson, M. J. (2005). Sosiaalisen hajuaineen kynnyksen alittavat määrät vaikuttavat mielialaan, mutta eivät käyttäytymiseen, heteroseksuaalisilla naisilla, kun niitä testaa miespuolinen, mutta ei naispuolinen kokeilija. Biol. Psychol. 70, 197-204. doi: 10.1016/j.biopsycho.2005.01.008

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Lundström, J. N., ja Olsson, M. J. (2010). Ihmisen kehon hajujen toiminnallinen neuronaalinen prosessointi. Vitam. Horm. 83, 1-23. doi: 10.1016/S0083-6729(10)83001-8

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Lundström, J. N., Olsson, M. J., Schaal, B., and Hummel, T. (2006b). Oletettu sosiaalinen kemosignaali saa aikaan nopeampia kortikaalisia vasteita kuin havaittavasti samanlaiset hajuaineet. Neuroimage 30, 1340-1346. doi: 10.1016/j.neuroimage.2005.10.040

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Melrose, D. R., Reed, H. C., ja Patterson, R. L. (1971). Villisian hajuun liittyvät androgeenisteroidit apuna tiineyden havaitsemisessa sikojen keinosiemennyksessä. Br. Vet. J. 127, 497-502.

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text

Meredith, M. (2001). Ihmisen vomeronasaalielimen toiminta: kriittinen katsaus parhaisiin ja huonoimpiin tapauksiin. Chem. Senses 26, 433-445. doi: 10.1093/chemse/26.4.433

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Mielke, M. M., Vemuri, P., and Rocca, W. A. (2014). Alzheimerin taudin kliininen epidemiologia: sukupuoli- ja sukupuolierojen arviointi. Clin. Epidemiol. 6, 37-48. doi: 10.2147/CLEP.S37929

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Parma, V., Tirindelli, R., Bisazza, A., Massaccesi, S. ja Castiello, U. (2012). Subliminaalisesti havaitut hajut moduloivat naaraiden intraseksuaalista kilpailua: silmänliiketutkimus. PLoS ONE 7:e30645. doi: 10.1371/journal.pone.0030645

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Pause, B. M. (2012). Kehon hajusignaalien käsittely ihmisen aivoissa. Chemosens. Percept. 5, 55-63. doi: 10.1007/s12078-011-9108-2

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text | CrossRef Full Text

Perry, D., Walder, K., Hendler, T., and Shamay-Tsoory, S. G. (2013). Sukupuoli, joka olet, ja sukupuoli, josta pidät: seksuaalinen mieltymys ja empaattiset hermovasteet. Brain Res. 1534, 66-75. doi: 10.1016/j.brainres.2013.08.040

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Petrulis, A. (2013). Kemosignaalit, hormonit ja nisäkkäiden lisääntyminen. Horm. Behav. 63, 723-741. doi: 10.1016/j.yhbeh.2013.03.011

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Porter, R. H., and Moore, J. D. (1981). Ihmisen sukulaisten tunnistaminen hajuvihjeiden avulla. Physiol. Behav. 27, 493-495. doi: 10.1016/0031-9384(81)90337-1

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Preti, G., Wysocki, C. J., Barnhart, K. T., Sondheimer, S. J. ja Leyden, J. J. (2003). Miesten kainalouutteet sisältävät feromoneja, jotka vaikuttavat luteinisoivan hormonin sykkivään eritykseen ja mielialaan naisvastaanottajilla. Biol. Reprod. 68, 2107-2113. doi: 10.1095/biolreprod.102.008268

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Prokop-Prigge, K. A., Thaler, E., Wysocki, C. J., and Preti, G. (2014). Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tunnistaminen ihmisen serumissa. J. Chromatogr. B Analyt. Technol. Biomed. Life Sci. 953-954. doi: 10.1016/j.jchromb.2014.01.043

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Sacher, J., Neumann, J., Okon-Singer, H., Gotowiec, S. ja Villringer, A. (2013). Sukupuolidimorfismi ihmisen aivoissa: näyttöä neurokuvantamisesta. Magn. Reson. Imaging 31, 366-375. doi: 10.1016/j.mri.2012.06.007

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Savic, I., Berglund, H., Gulyas, B. ja Roland, P. (2001). Haisevien sukupuolihormonien kaltaisten yhdisteiden haistaminen aiheuttaa sukupuolen mukaan eriytyviä hypotalamuksen aktivaatioita ihmisillä. Neuron 31, 661-668. doi: 10.1016/S0896-6273(01)00390-7

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Savic, I., Berglund, H., ja Lindström, P. (2005). Aivojen vaste oletetuille feromoneille homoseksuaalisilla miehillä. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 102, 7356-7361. doi: 10.1073/pnas.0407998102

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Savic, I., Hedén-Blomqvist, E., and Berglund, H. (2009). Feromonien signaalinsiirto ihmisillä: mitä hajukadosta voidaan oppia. Hum. Brain Mapp. 30, 3057-3065. doi: 10.1002/hbm.20727

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Saxton, T. K., Lyndon, A., Little, A. C., and Roberts, S. C. (2008). Todisteet siitä, että androstadienoni, oletettu ihmisen kemosignaali, moduloi naisten attribuutioita miesten houkuttelevuudesta. Horm. Behav. 54, 597-601. doi: 10.1016/j.yhbeh.2008.06.001

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Sorge, R. E., Martin, L. J., Isbester, K. A., Sotocinal, S. G., Rosen, S., Tuttle, A. H. ym. et al. (2014). Hajualtistus uroksille, myös miehille, aiheuttaa stressiä ja siihen liittyvää analgesiaa jyrsijöillä. Nat. Methods 11, 629-632. doi: 10.1038/nmeth.2935

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Thorne, F., Neave, N., Scholey, A., Moss, M., and Fink, B. (2002). Miehen oletettujen feromonien vaikutukset naisten arvioihin miehen houkuttelevuudesta: suun kautta otettavien ehkäisyvälineiden ja kuukautiskierron vaikutus. Neuro Endocrinol. Lett. 23, 291-297.

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text

Thysen, B., Elliott, W. H., and Katzman, P. A. (1968). Estra-1,3,5(10),16-tetraen-3-olin (estratetraenolin) tunnistaminen raskaana olevien naisten virtsasta (1). Steroids 11, 73-87. doi: 10.1016/S0039-128X(68)80052-2

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Trotier, D. (2011). Vomeronasaalielin ja ihmisen feromonit. Eur. Ann. Otorhinolaryngol. Head Neck Dis. 128, 184-190. doi: 10.1016/j.anorl.2010.11.008

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Trotier, D., Eloit, C., Wassef, M., Talmain, G., Bensimon, J. L., Døving, K. B., et al. (2000). Vomeronaalinen ontelo aikuisilla ihmisillä. Chem. Senses 25, 369-380. doi: 10.1093/chemse/25.4.369

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Villemure, C., ja Bushnell, M. C. (2007). Steroidi androstadienonin ja miellyttävien hajuaineiden vaikutukset miesten ja naisten mielialaan ja kivun havaitsemiseen. Eur. J. Pain 11, 181-191. doi: 10.1016/j.ejpain.2006.02.005

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Wyart, C., Webster, W. W., Chen, J. H., Wilson, S. R., McClary, A., Khan, R. M., et al. (2007). Miesten hien yksittäisen komponentin haistaminen muuttaa naisten kortisolitasoja. J. Neurosci. 27, 1261-1265. doi: 10.1523/JNEUROSCI.4430-06.2007

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Zeng, X. N., Leyden, J. J., Spielman, A. I. ja Preti, G. (1996). Ihmisten naisille ominaisten kainalonhajujen analyysi: laadullinen vertailu miehiin. J. Chem. Ecol. 22, 237-257. doi: 10.1007/BF02055096

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Zernecke, R., Kleemann, A. M., Haegler, K., Albrecht, J., Vollmer, B., Linn, J., et al. (2010). Ihmisen hien kemosensoriset ominaisuudet. Chem. Senses 35, 101-108. doi: 10.1093/chemse/bjp087

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Zhou, W., and Chen, D. (2008). Ihmisen seksuaalisten kemosensoristen vihjeiden koodaaminen orbitofrontaalisessa ja fusiformisessa aivokuoressa. J. Neurosci. 28, 14416-14421. doi: 10.1523/JNEUROSCI.3148-08.2008

Pubmed Abstract | Pubmed Full Text | CrossRef Full Text

Leave a Reply