Furlow palatoplasty for behandling af velopharyngeal insufficiens: en prospektiv undersøgelse af 148 patienter i træk

Baggrund: Formålet med undersøgelsen var at beskrive taleresultater i en stor serie af patienter, der gennemgik Furlow palatoplasty til behandling af velopharyngeal insufficiens og at teste, om præoperativ velopharyngeal spalte størrelse og andre patientkarakteristika påvirker disse resultater signifikant.

Metoder: Data indsamlet omfattede alder på operationstidspunktet, kirurg, spaltetype, syndromdiagnose, præoperativ velopharyngeal gap-størrelse som bestemt ved videonasendoskopi og præoperative og postoperative perceptuelle sprogvurderinger. Der blev udarbejdet deskriptiv statistik og foretaget ordinal logistisk regression på udfaldsvariablen, postoperativ velopharyngeal insufficiens-sværheds score, blev udført.

Resultater: I denne serie på 154 patienter havde 148 komplette perceptuelle taledata. Af disse 148 patienter havde 72 % en forbedring af sværhedsgraden af velopharyngeal insufficiens efter indgrebet, og 56 % havde en fuldstændig opløsning af velopharyngeal insufficiens. Postoperativ insufficiens blev scoret som ingen eller minimal (dvs. opløsning) hos 38 ud af 52 patienter (73 %) med en lille præoperativ velopharyngeal kløft, 26 ud af 51 patienter (51 %) med en moderat præoperativ kløft og fire ud af 21 patienter (19 %) med en stor præoperativ kløft. Præoperativ velopharyngeal gap-størrelse var signifikant forbundet (p < 0,0001) med postoperativ insufficiens på ordinal multivariat logistisk regression efter kontrol for præoperativ insufficiens og andre kovariater. Der var ikke en signifikant sammenhæng mellem syndromdiagnose, alder ved Furlow palatoplasty (yngre end 5 år versus ældre), køn, kirurg eller tilstedeværelse af submucøs ganespalte og postoperativt taleresultat, hverken i de ujusterede eller justerede analyser.

Konklusioner: Præoperativ velopharyngeal spalte størrelse, som bestemt med nasendoskopi, var signifikant forbundet med postoperativ velopharyngeal insufficiens sværhedsgrad efter Furlow palatoplasty. En lille spaltestørrelse er forbundet med en større sandsynlighed for opløsning.

Leave a Reply