Furlowova palatoplastika pro léčbu velofaryngeální insuficience: prospektivní studie 148 po sobě jdoucích pacientů

Východiska: Cílem studie bylo popsat výsledky řeči u velké série pacientů, kteří podstoupili Furlowovu palatoplastiku pro řešení velofaryngeální insuficience, a ověřit, zda předoperační velikost velofaryngeální štěrbiny a další charakteristiky pacientů tyto výsledky významně ovlivňují.

Metody: Shromážděné údaje zahrnovaly věk v době operace, operatéra, typ rozštěpu, diagnózu syndromu, předoperační velikost velofaryngeální mezery stanovenou videonasendoskopicky a předoperační a pooperační hodnocení percepce řeči. Byla vytvořena popisná statistika a provedena ordinální logistická regrese na výslednou proměnnou, skóre závažnosti pooperační velofaryngeální insuficience.

Výsledky: V této sérii 154 pacientů mělo 148 pacientů kompletní údaje o percepci řeči. Z těchto 148 pacientů došlo po zákroku u 72 % ke zlepšení závažnosti velofaryngeální insuficience a u 56 % k úplnému vymizení velofaryngeální insuficience. Pooperační insuficience byla hodnocena jako žádná nebo minimální (tj. vyřešená) u 38 z 52 pacientů (73 %) s malou předoperační velofaryngeální mezerou, u 26 z 51 pacientů (51 %) se střední předoperační mezerou a u čtyř z 21 pacientů (19 %) s velkou předoperační mezerou. Velikost předoperační velofaryngeální mezery byla významně spojena (p < 0,0001) s pooperační insuficiencí na základě ordinální vícerozměrné logistické regrese po kontrole předoperační insuficience a dalších kovariát. Mezi diagnózou syndromu, věkem při Furlowově palatoplastice (mladší než 5 let versus starší), pohlavím, chirurgem nebo přítomností submukózního rozštěpu patra a pooperačním výsledkem řeči nebyla zjištěna významná souvislost ani v neupravené, ani v upravené analýze.

Závěry: Předoperační velikost velofaryngeální štěrbiny, stanovená pomocí nasendoskopie, byla významně spojena s pooperační závažností velofaryngeální insuficience po Furlowově palatoplastice. Malá velikost mezery je spojena s větší pravděpodobností řešení.

Leave a Reply