UNDP världen över

Indonesiens regering är ett av de första länderna som har åtagit sig att avsevärt minska sina utsläpp av växthusgaser och leder därför vägen mot en grönare framtid. Indonesien har som mål att minska utsläppsnivåerna med 26 procent fram till 2020, vilket är lägre än om man fortsätter som tidigare, och med 41 procent med lämpligt internationellt stöd. En stor del av dessa utsläpp härrör från förändrad markanvändning och avskogning. Det är därför avgörande för Indonesien att på ett hållbart sätt förvalta sin naturresursbas och sina jordbruksmetoder samtidigt som man strävar efter ekonomisk tillväxt, främjar den allmänna utvecklingen och fortsätter att minska fattigdomen. Provinsen East Nusa Tenggara (NTT) ligger i den östra delen av Indonesien. NTT är en av de fattigaste provinserna i Indonesien med en fattigdomsfrekvens på 25,7 %, jämfört med 16 % i hela landet (källa: Central Statistics Agency, BPS). Den jämförelsevis höga fattigdomsnivån är ett kroniskt problem och har varit det i årtionden. Livsmedlen i NTT är till övervägande del beroende av jordbruk (80 %), och inkomsterna på landsbygden är omkring sex gånger lägre än inkomsterna i städerna.

Landbruket sker huvudsakligen i form av självförsörjningsbaserad regnbäddsodling. Med nuvarande jordbruksmetoder är landsbygdssamhällen i hög grad beroende av klimatet för sin produktion och det är en stor utmaning att garantera livsmedelsförsörjningen. Förutom klimatet är grödans avkastning också en funktion av markens kvalitet. I Sydostasien består stora delar av den odlade marken av sura tropiska jordar, vilket gör dem marginellt lämpliga för jordbruk. Jordbruket i provinsen Centralsulawesi bedrivs också på denna typ av sura sand- och lerjordar, vilket påverkar produktionen av bland annat majs och kakao.

Biochar-projektet är en del av en tvärvetenskaplig fältforskningsinsats som genomförs i fyra länder i Asien och Afrika, nämligen Zambia, Indonesien, Malaysia och Nepal, och som har inrättats av det norska geotekniska institutet (NGI), det norska universitetet för biovetenskap (UMB), i samarbete med relevanta institutioner i värdlandet. Som en del av denna forskning fokuserar FN:s utvecklingsprogram (UNDP) på införandet av biokol i landsbygdssamhällen i NTT och centrala Sulawesi. Metoden går ut på att förbättra sura och torra jordar genom att tillsätta träkol från biomassaavfall som upphettas utan tillgång till syre (pyrolys).

UNDP stärker landsbygdssamhällena och förespråkar politiska åtgärder för att ta hänsyn till betydelsen av biokol som 1) en åtgärd för att mildra klimatförändringarna genom att binda koldioxid i marken, och 2) en anpassningsåtgärd som förbättrar egenskaperna hos jordar som är utsatta för extrem torka och fukt, och därmed förbättrar skördarna och minskar sårbarheten för klimatförändringarna i ekonomiskt och hälsomässigt hänseende.

Relevansen av BIOCHAR-projektet ligger i det faktum att om man ger landsbygdssamhällen möjlighet att använda en enkel och kostnadseffektiv jordbruksmetod kan man uppnå direkta fördelar genom att förbättra skördarna och därmed försörjningsmöjligheterna, samtidigt som man får indirekta fördelar genom att återskapa koldioxidhalter i marken och bidra till att minska de nationella utsläppen av växthusgaser.

Leave a Reply