Przyszłe pokolenia

Dla programu charytatywnego telewizji BBC, zobacz Future Generations.

Przyszłe pokolenia to pokolenia ludzi, którzy przyjdą w przyszłości, po obecnie żyjących pokoleniach ludzi. Przyszłe pokolenie jest przeciwstawiane pokoleniom obecnym i przeszłym.

Moralna cierpliwość przyszłych pokoleń była szeroko argumentowana wśród filozofów i jest uważana za ważną, zaniedbaną sprawę przez społeczność efektywnego altruizmu.

Termin ten zaczął być używany w odniesieniu do wpływu, jaki obecnie żyjące pokolenie ma na świat, w którym przyszłe pokolenia będą żyły, świat, który odziedziczą po ludziach żyjących obecnie. Do tej koncepcji odwołuje się najczęściej cytowana definicja zrównoważonego rozwoju jako części koncepcji sustainable development, to definicja Komisji Brundtland przy ONZ z 20 marca 1987 roku: „zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby teraźniejszości bez uszczerbku dla zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania własnych potrzeb.”

W Walii ten moralny obowiązek jest zakodowany jako obowiązek prawny w ustawie Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 i w roli Future Generations Commissioner. Podobnie na Węgrzech urząd węgierskiego parlamentarnego komisarza ds. przyszłych pokoleń został ustanowiony w 2008 r.

.

Leave a Reply