Avioliiton mitätöinti Nevadassa

Jos etsit avioliiton mitätöintiä Las Vegasissa, voimme auttaa. Nevadan laissa on kahdenlaisia avioliiton mitätöintiä; niitä, joissa avioliitto oli ”mitätön”, ja niitä, joissa avioliitto oli ”mitätöitävissä”.

Mikä tekee avioliitosta mitätön Nevadassa?

Nevadassa solmittu avioliitto on automaattisesti ”mitätön” jommallakummalla kahdesta ehdosta: jos osapuolet ovat verisukulaisuussuhteessa lähempänä kuin pikkuserkukset tai jos jommallakummalla osapuolella on ”tuolloin elossa oleva entinen aviomies tai -vaimo”. Jos avioliitto on pätemätön jommastakummasta näistä syistä, avioliiton purkamiseen ei tarvita mitätöintimääräystä tai muuta oikeudellista menettelyä. Osapuolet haluavat kuitenkin tällaisissa tilanteissa usein paperin, jossa todetaan, että avioliitto ei ollut avioliitto, ja tuomioistuin voi pyynnöstä antaa ”julistuksen mitätöityneen avioliiton pätemättömyydestä”. Avioliiton mitätöiminen bigamian perusteella ”ei estä” syytteen nostamista bigamian rikoksesta.

Yleisesti laki kohtelee mitätöntä avioliittoa ikään kuin sitä ei olisi koskaan tapahtunutkaan. Nevadan lain mukaan myöhemmän avioliiton mitätöinti ei kuitenkaan ”elvytä” aikaisemman avioeron ehtojen mukaisesti maksettavia elatusmaksuja, jotka toinen avioliitto lopetti.

Kuinka avioliitto voidaan mitätöidä Nevadassa?

”Mitätöitävää” avioliittoa pidetään pätevänä siihen asti, kunnes se mitätöidään sellaisen osapuolen pyynnöstä, jolla on perusteltu syy esittää tällainen pyyntö. Mahdollisia perusteita julistaa avioliitto pätemättömäksi ovat: (1) Vanhemman tai huoltajan suostumuksen puuttuminen (jos kyseessä on alle 18-vuotias alaikäinen); (2) Ymmärtämättömyys; (3) Petos; tai (4) Perustelut sopimuksen julistamiselle pätemättömäksi oikeudenmukaisesti.

”Ymmärtämättömyyttä” koskeva vaatimus voi perustua esimerkiksi törkeään päihtymykseen, mielenvikaisuuteen tai henkiseen vammaisuuteen. Mahdollisia ”petoksen” perusteena olevia väitteitä voisivat olla esimerkiksi avioliiton käsitteen kannalta keskeisen seikan salaaminen, kuten kyvyttömyys tai salainen aikomus olla asumatta yhdessä, hankkimatta lapsia tai olla sukupuoliyhteydessä.

Viimeiseen luokkaan (”perusteet sopimuksen julistamiselle pätemättömäksi kohtuullisin perustein”) kuuluvat monet nykyaikana tehdyt mitättömäksi julistamista koskevat kanteet, jotka perustuvat sopimustyyppisiin väitteisiin kuten molemminpuoliseen erehdykseen, sopimattomaan vaikutusvaltaan, pakkokeinoihin, huolimattomaan väärien tietojen antamiseen jne.

Kun avioliitto on mitätöitävissä mielisairauden tai petoksen perusteella, avioliiton mitätöintiä ei voida hakea näistä syistä, jos sen jälkeen, kun mielenterveys on palautettu tai petos on paljastunut, osapuolet jatkavat vapaaehtoisesti avoliitossa aviopuolisoina.

Kuinka kauan avioliiton solmimisen jälkeen avioliiton voi mitätöimiseen hakea avioliiton mitätöintiä Nevadassa?

Ei ole mitään täsmällistä aikarajoitetta, jonka kuluessa avioliiton mitätöintiä koskevat kanteet on nostettava. Oikeuskäytännössä todetaan, että kun avioliiton mitätöinti myönnetään sen jälkeen, kun avioliitto on oletettavasti kestänyt huomattavan kauan, pariskunnan tuona aikana hankkima omaisuus on jaettava tasan. Nevadan lain mukaan mitätöidystä avioliitosta syntyneet lapset katsotaan laillisiksi. Elatusapua ei kuitenkaan ilmeisesti myönnetä mitätöintitapauksissa, paitsi jos todetaan, että kyseessä on petos tai vilpillinen mieli.

Pitäisikö minun asua Nevadassa saadakseni avioliiton mitätöinnin Nevadassa?

Jos mitätöitävä avioliitto on solmittu Nevadassa, asumisvaatimusta ei ole. Jos mitätöitävä avioliitto on solmittu Nevadan ulkopuolella, jommankumman osapuolen on asuttava Nevadassa vähintään kuuden viikon ajan ennen kanteen nostamista (sama sääntö kuin avioeron kohdalla; ks. perusteet ja toimivalta). Avioliiton pätemättömäksi julistamista koskevan päätöksen voimaantulopäivästä on jonkin verran epäselvyyttä. Joidenkin tapausten mukaan mitättömäksi julistamisen katsotaan tapahtuneen vasta päätöksen antamispäivästä alkaen, mutta toisen oikeuskäytännön mukaan silloin, kun mitätöitävissä oleva avioliitto julistetaan pätemättömäksi mitättömäksi kumoamisella, avioliitto on ollut pätemätön ab initio (eli avioliiton solmimispäivästä alkaen).

WILLICK LAW GROUP on käynyt oikeudenkäyntejä lukuisista mitättömäksi julistamista koskevista kanteista molemmilta tahoilta useissa erilaisissa tosiseikoihin liittyvissä yhteyksissä. Tällaiset tapaukset voivat olla monimutkaisia ja haastavia, mutta huolellinen tutkinta, valmistelu ja esittely johtavat usein oikeaan lopputulokseen.

Linkkejä muille verkkosivustoille

  • NRS 125.290 – Avioliiton mitätöinti
  • NRS 122.020 – Avioliittokelpoiset henkilöt; vanhemman tai huoltajan suostumus
  • NRS 125.440 – Tuomio elatusavun maksamisen rästeistä (avioliiton mitätöintikanteessa)
  • NRS 125.300 – Mitätöitävät avioliitot: Causes for Annulment
  • NRS 125.360 – Osavaltiossa solmitun avioliiton mitätöinti: Ei asuinpaikkavaatimusta
  • NRS 125.370 – Avioliiton mitätöinti, jota ei ole solmittu osavaltiossa: Jurisdiction of District Court
  • NRS 125.410 – Issue of Marriage are Legitimate
  • Clark County Self-Help Center

Leave a Reply